Aktuality

Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na...
7.9.2022
V nadväznosti na časté otázky týkajúce sa vytvárania pracových miest  v rámci žiadostí o poskytovanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť, ktorých percentuálna  intenzita pomoci je viazaná na  časť "J" bod. 2 Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II  DM 18/2021 v aktuálnom znení sme pre žiadateľov vypracovali pomôcku týkajúcu sa kombinácií vytváraných pracových miest  z radov uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o...
19.8.2022
Pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Malý Slavkov dňa 19. 8. 2022 sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí reprezentujúcich rôzne úrovne samosprávy, štátnej správy, sociálnych a ekonomických partnerov z regiónu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastupovala generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja, pani Dominika Semanová. Cieľom bolo prezentovať širokej zainteresovanej verejnosti...
17.8.2022
Všetky informácie k okresu Stará Ľubovňa nájdete TU
16.8.2022
Za účelom oboznámenia sa s možnosťami získania podpory projektov pre rozvoj okresu Stará Ľubovňa, pozývame potenciálnych žiadateľov o regionálny príspevok na stretnutie s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom Od výzvy k zmluve o poskytnutie regionálneho príspevku. Kedy: 22. augusta 2022 (pondelok) o 13:00 hod. Kde: Dom kultúry Stará...
22.7.2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  s účinnosťou odo dňa 01.08.2022 mení svoje sídlo. Novým sídlom ministerstva a adresou na vzájomnú komunikáciu sa od uvedeného dátumu stáva: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyPribinova 4195/25 811 09 Bratislava (budova Tower 115) Navigácia: https://goo.gl/maps/RrY7CpiL5bupV3ve8
21.7.2022
V nadväznosti na zmenu sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nastala dňom 1.8.2022, si  Vás dovoľujeme informovať prijímateľov regionálneho príspevku  o zmene Všeobecných zmluvných podmienok. Predmetná  zmena sa týka najmä článku. 4. OZNAMOVANIE, DORUČOVANIE A PUBLICITA, v ktorom sa mení adresa ministerstva v odseku 4.1: z pôvodnej adresy: Štefánikova 15 811 05 Bratislava na novú...
7.6.2022
Vyhlásené výzvy NRO po 28. marci 2022 Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz na výzvy Odkaz na spôsob predkladania žiadostí Kežmarok 08.08.2022 09.09.2022 https://www.minv.sk/?Plan_rozvoja_okresu_Kezmarok TU Lučenec 08.09.2022 30.09.2022 Plán rozvoja okresu Lučenec 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa...
28.3.2022
V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 1. novembra 2021 vstúpila do platnosti nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...
4.3.2022
Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.   V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich...