Aktuality

25.10.2023
V nadväznosti na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo s účinnosťou od 25. 10. 2023 metodický dokument „Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku“ (ďalej len „príručka“), ktorá je určená všetkým prijímateľom regionálneho príspevku. Ide...
12.5.2023
Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež  Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež Aktualizácia č.1 Prílohy k výzve: Žiadosť a jej povinné prílohy Metodická príručka pre žiadateľa – Aktualizácia č. 1 z 12.05.2023 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a jej prílohy Hodnotiaci formulár člena odbornej hodnotiacej komisie Logo MIRRI...
24.3.2023
Dňa 24. 3. 2023 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pracovné stretnutie s Okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov, ktoré sa konalo v Prešove. Stretnutie bolo pripravené za účelom lepšej informovanosti ohľadne vyhlásených výziev Okresných úradov a zodpovedanie otázok Okresných úradov k podaným projektom. Ďalším z bodov stretnutia bolo prerokovanie postupu pri hodnotení podaných...
23.3.2023
Dňa 23. 3. 2023 sa na Okresnom úrade najmenej rozvinutého okresu Rožňava uskutočnil Informačný deň. Okresný úrad Rožňava v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovali Informačný deň k vyhlásenej výzve č. 01/OÚ-RV/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Informačného dňa, ktorý bol pripravený za účelom zvýšenia informovanosti a pripravenosti jednotlivých žiadateľov...
9.3.2023
V nadväznosti na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo s účinnosťou od 9. 3. 2023 metodický dokument „Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok“ (ďalej len „príručka“), ktorá je určená všetkým žiadateľom o regionálny príspevok. Ide o prvú...
24.2.2023
Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023, nižšie uvádzame prehľad týchto výziev. Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz na výzvu Kežmarok 2.3.2023 3.4.2023 1/OÚKK/2023 Poltár 1.3.2023 14.4.2023 01/OUPT/2023 Revúca 3.3.2023 4.4.2023 01/OÚRA/2023 Rimavská...
17.2.2023
Dovoľte, aby sme vás informovali, že Štatistický úrad SR vydal nové vydanie publikácie: ŠTATISTIKA V REGIÓNOCH: KRAJE V ČÍSLACH 2022. Publikácia na 98 stranách v 7 kapitolách vo forme grafov a zaujímavých vizualizácií prezentuje život v ôsmich krajoch SR počas roka 2021 v kontexte vývoja predošlých štyroch rokov. Prináša 35 ukazovateľov a stovky údajov z oblastí ako demografia, práca, chudoba, zdravie, či cestovný ruch. Okrem iného poskytuje informácie...
Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na...
7.9.2022
V nadväznosti na časté otázky týkajúce sa vytvárania pracových miest  v rámci žiadostí o poskytovanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť, ktorých percentuálna  intenzita pomoci je viazaná na  časť "J" bod. 2 Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II  DM 18/2021 v aktuálnom znení sme pre žiadateľov vypracovali pomôcku týkajúcu sa kombinácií vytváraných pracových miest  z radov uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o...
19.8.2022
Pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Malý Slavkov dňa 19. 8. 2022 sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí reprezentujúcich rôzne úrovne samosprávy, štátnej správy, sociálnych a ekonomických partnerov z regiónu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastupovala generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja, pani Dominika Semanová. Cieľom bolo prezentovať širokej zainteresovanej verejnosti...