Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Medzilaborce

11 056
Počet obyvateľov
12.07%
Miera nezamest.
23.10.2023
Schválený akčný plán
47
Pracovné miesta
2 070 004 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Medzilaborce bol s platnosťou od 20. októbra 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Medzilaborce pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 23. októbra 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktorých cieľom je odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce prostredníctvom realizácie projektov predovšetkým generujúcich udržateľné pracovné miesta pre UoZ, a tým znižujúcich podiel disponibilných UoZ na obyvateľstvo v produktívnom veku:

Aktivita A: Zamestnanosť - podpora vytvárania udržateľných pracovných miest

Aktivita B: Tvorba komplexnej ponuky v cestovnom ruchu


Plán rozvoja okresu Medzilaborce - platný od 23.10.2023

Štatút riadiaceho výboru okresu Medzilaborce - platný od 15.2.2022


Zápisnice z hlasovania výboru:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 31.7.2023 a Hodnotiaca správa za rok 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 24.4.2023

Výzva na predkladanie nominácií členov do RV za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 7.2.2023 do 17.02.2023


ARCHÍV


2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 28.6.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok - platná od 1.7.2022 do 22.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 20.9.2022

Register doručených žiadostí

2021

1. Zápisnica z hlasovania výboru 25.2.2021
2. Zápisnica z hlasovania výboru 15.4.2021

3. Zápisnica z hlasovanie výboru 20.5.2021
4. Zápisnica z hlasovanie výboru 14.7.2021
Register doručených žiadsotí 4.8.2021
Register doručených žiadostí 6.8.2021
Register doručených žiadostí 20.10.2021


2020

1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Register doručených žiadostí 

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboruRegister doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Medzilaborce

Bardejov
Gelnica
Košice-okolie
Medzilaborce
Michalovce
10.1.2023
Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Medzilaborce
Bardejov
10.4.2019
Vláda SR v rámci svojho výjazdového rokovania v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1 295 000 eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Uvoľnené majú byť do 31. mája. „Nad rámec jedného milióna eur bola ešte schválená dotácia pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a boli schválené dve veľké dotácie pre samotné mesto Bardejov, v ktorom sídli asi 40 percent všetkého obyvateľstva...