Aktuality

24.2.2021
Usmernenia MIRRI SR a zoznam zmien uskutočnených v prílohe č. 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov pre vyhlasovateľa výzvy: 1. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 4   „Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu“ Usmernenie: Vyhlasovateľ výzvy pri vyhlasovaní (publikovaní) výzvy uverejní výšku alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. 2. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 5 „Minimálna  a maximálna výška regionálneho...
15.1.2021
Systém podpory rozvoja regiónov sa mení. O tom, aké projekty budú v územiach podporené, už nebude rozhodovať len vláda, ale aj samotné regióny. „Doteraz boli priority eurofondov vždy diktované zhora. Dnes radikálne meníme filozofiu podpory regiónov tak, aby projekty vychádzali z reálnych potrieb miest a obcí a nie od úradníckeho stola. Na to, aby sme túto novú filozofiu čerpania eurofondov mohli uviesť do praxe, musia mať samosprávy pripravené kvalitné...
16.12.2020
Program podpory najmenej rozvinutých okresov v rokoch 2015 – 2020 sa v prvých dvanástich okresoch končí k dátumu 31.12.2020, a sekcia regionálneho rozvoja MIRRI vyhodnocuje jeho doterajšie dopady a skúsenosti s ním vo všetkých zapojených regiónoch. Do tohto momentu zaznamenávame už viac ako 150 vyplnených formulárov so spätnou väzbou.Tieto sú následne spracovávané a vyhodnocované zároveň s údajmi z cielených rozhovorov, hodnotenia zákona, ako aj...
25.11.2020
Sľúbili sme, že podporu v regionálnom rozvoji očistíme od konexií, rodinkárstva a konfliktu záujmov. Tu sú prvé výsledky. Takmer 5,8 milióna eur ide v 17 najmenej rozvinutých okresoch na projekty, ktoré skutočne zlepšia životy ľudí a do týchto regiónov prinesú prácu,“ vyhlásila ministerka regionálneho rozvoja a investícií Remišová. Podporu na základe zmien v akčných plánoch získajú okresy Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,...
28.9.2020
Dovoľujeme si Vás informovať, že Správca programu - Úrad vlády SR predĺžil termín na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy LDI01  z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “ do 30. novembra 2020. Informácia o predlžení termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy LDI01 je zverejnená na webovej stránke Správcu programu a môžete ju nájsť pod týmto odkazom:...
10.9.2020
Správca programu - Úrad vlády SR, vyhlásil 8. septembra 2020, výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov. “. Výzva LDI02 je zverejnená na webových stránkach Správcu programu, viac informácii môžete nájsť pod týmto odkazom: https://www.eeagrants.sk/novinky/druha-vyzva-ldi02-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-je-vyhlasena/
10.8.2020
Dňa 3.8.2020 sa v Levoči konalo stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Vladimíra Ledeckého s novo vymenovanými prednostami okresných úradov. Hlavnú časť programu pracovného stretnutia tvorila prezentácia riaditeľky odboru podpory regionálneho rozvoja Dominiky Benickej, ktorá sa týkala informovania o systéme predkladania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci návrhu...
8.7.2020
Menej byrokracie, lepšie čerpanie eurofondov, jednotná a systematická podpora regionálneho rozvoja a informatizácia, ktorá bude konečne slúžiť občanom. To sú hlavné ciele nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky. Vláda následne schválila štatút nového ministerstva. „Nový rezort môže zohrať kľúčovú úlohu pri...
7.7.2020
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
25.6.2020
Dňa  25.6.2020 bolo schválené nové znenie metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja. Novú verziu metodiky spolu s prílohami a vzormi nájdete TU.