Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Levoča

33 668
Počet obyvateľov
9.1%
Miera nezamest.
17.1.2019
Schválený akčný plán
515
Pracovné miesta
34 203 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Levoča bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Levoča bol schválený vládou SR dňa 17. januára 2019 uznesením vlády č. 24/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Vytvorenie Centra pre podporu rozvoja okresu Levoča

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

C. Rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšovanie podmienok pre život


Štatút riadiaceho výboru okresu Levoča - platný od 15.2.2022

2023

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 27.2.2023-11.4.2023

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru zo dňa 24.2.2023

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru zo dňa 25.5.2023

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru zo dňa 10.8.2023 a Hodnotiaca správa za rok 2022Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 11.7.2022 do 5.8.2022
Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 8.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 13.9.2022

2021

1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2020
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Register doručených žiadostí 

2019
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

Aktuality z okresu Levoča

Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Levoča
Stropkov
Snina
Michalovce
24.9.2019
V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 v zmysle § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňom 15. októbra 2019 pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok pre okresy Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Levoča
Snina
28.8.2018
Dňa 21. augusta 2018 sa na Okresnom úrade v Levoči a Okresnom úrade v Snine uskutočnili za účasti generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Ivana Ivančina, prednostov príslušných okresných úradov a ich zástupcov, pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre obidva okresy. Predmetom pracovných stretnutí bola diskusia k už existujúcim konceptom akčných plánov, výmena skúsenosti, predostretie odporúčaní a informovanie o...