Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stropkov

20 623
Počet obyvateľov
8.87%
Miera nezamest.
25.6.2019
Schválený akčný plán
261
Pracovné miesta
73 855 800 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Stropkov bol s platnosťou od 19. októbra 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Stropkov bol schválený vládou SR dňa 25. júna 2019 uznesením vlády č. 312/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu: Budovanie riadiacich a podporných rozvojových kapacít

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

C. Rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšovanie podmienok pre život

E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Prešovského samosprávneho kraja

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátnej správy


Štatút riadiaceho výboru okresu Stropkov - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok 05/OUSP/2023 - platná od 6.3. do 6.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 28.2.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 6.7.2023 a Hodnotica správa za rok 2022

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 21.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 14.9.2022

Aktuality z okresu Stropkov

Stropkov
27.10.2021
Dňa 27.10.2021 sa v Stropkove konalo v poradí druhé pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča a sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľa odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja s prednostami okresných úradov NRO. Cieľom stretnutia bola diskusia k finálnemu zneniu návrhu novely zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore NRO predovšetkým...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Levoča
Stropkov
Snina
Michalovce
24.9.2019
V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 v zmysle § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňom 15. októbra 2019 pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok pre okresy Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...