Regionálny rozvoj

Dňa 26. apríla 2017 prijala vláda Slovenskej republiky návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Metodika vypracovania strategických dokumentov je tak určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu akejkoľvek rezortnej stratégie s účinnosťou od 1. júla 2017.

Vláda odporúča zástupcom vyšších územných celkov, miest a obcí riadiť sa Metodikou pri tvorbe programov rozvoja s cieľom zohľadniť vecné súvislosti, obsahové zosúladenie a previazanie vypracovania strategických dokumentov jednotlivých rezortov so strategickými prioritami rozvoja celej spoločnosti.

Je odporúčané sa držať zverejnenej metodiky pri vypracovávaní Programov Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (PHSR), ktoré sú spracovávané pre potreby samosprávy obce, skupiny obcí a vyšších územných celkov. Zverejnená metodika bola pripravená v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.).

Dokumenty


Národná stratégia regionálneho rozvoja SR:

Metodika a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/20170101

Metodika tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC

Prílohy

Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. februára 2015

Sekcia regionálneho rozvoja ÚV SR


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Výzva 2019

Výzva 2_2018

 Výzva 2018

Výzva 2017

Všeobecné materiály a štruktúra k výzvam o dotácie

  1. OTÁZKY a ODPOVEDE
  2. POZVÁNKA na infoseminár
  3. PRIHLÁŠKA na infoseminár