Regionálny rozvoj

Dokumenty


Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre obdobie po roku 2020:

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.

Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Metodika tvorby programov PHSR 2020 (verzia 1.04) 

Príloha č. 1 - Vstupná správa
Príloha č. 2 - Šablóna
Príloha č. 3 - Ukazovatele
Príloha č. 4 - Jednotný metodický rámec pre prípravu IÚS a IÚS
Príloha č. 5 - Integrované územné investície
Príloha č. 6 - Smart udržateľný rozvoj
Príloha č. 7 - Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR
Príloha č. 8. - Problematika energetiky v PHRSR

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Archív

Legislatíva:

 Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/20170101

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR:

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR – príprava na nové programové obdobie po roku 2020

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 má plniť  funkciu Národnej stratégie regionálneho rozvoja podľa §5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  v zmysle uznesenia vlády SR č. 273/2018 z 13. júna 2018 a nahradí v súčasnosti platnú Národnú stratégiu regionálneho rozvoja schválenú uznesením vlády č. 296 z 12. mája 2010 v znení Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády č. 222 zo 14. mája 2014.

V nadväznosti na uvedené navrhuje uznesenie vlády SR č. 273/2018 z 13. júna 2018 k predkladanému materiálu zrušenie úlohy vypracovať Stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR, vrátane Akčného plánu realizácie na 2 – 3 roky, ktorá vyplýva z Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválenej uznesením vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014, pričom doteraz vypracované podklady a analytické časti Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR budú využité pri príprave Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.


Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež 

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Oprávnené subjekty:

Alokácia: 2 500 000 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 15.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky


Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnené aktivity:

Oprávnené subjekty:

Alokácia: 9 028 925 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky


Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita

Oprávnené subjekty:

Oprávnené územie realizácie projektu: Bratislavský a Košický kraj

Alokácia: 1 610 178 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 29.05.2023 (vrátane)


Plán vyhlasovania výziev na podporu regionálneho rozvoja na rok 2022


Výzva na rok 2022 – Podpora území udržateľného mestského rozvoja (cesty NRO)

Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 452 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb

Oprávnené subjekty: obce, ktoré majú status mesta a sídlo v najmenej rozvinutom okrese:

Alokácia: 2 979 057 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 9. 12. 2022


Výzva na rok 2022 – Predchádzanie sociálneho vylúčenia (MVO)

Výzva na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít (PDF, 758 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie k výzve

 Oprávnené aktivity:

Oprávnené subjekty:

Alokácia:   1 110 178 eur

Spolufinancovanie: %

Termín na podanie žiadosti: 08. 08. 2022


Výzva na rok 2021 – Materské školy v Bratislavskom kraji

Výzva na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji 

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:

__________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie pre:

Zoznam podporených projektov 

Aktivitu č. 1

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 2

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 3

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 4

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

__________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na rok 2021 - ukončená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 808 kB)

Prílohy k výzve:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF 498 KB)

Prílohy k výzve:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:

Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy - UKONČENÁ

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:

Vyhodnotenie:

Výzva 2019

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2019:

Výzva 2_2018

 Výzva 2018

Výzva 2017

Všeobecné materiály a štruktúra k výzvam o dotácie

  1. OTÁZKY a ODPOVEDE
  2. POZVÁNKA na infoseminár
  3. PRIHLÁŠKA na infoseminár