Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Vranov nad Topľou

79 426
Počet obyvateľov
15.56%
Miera nezamest.
6.10.2022
Schválený akčný plán
120
Pracovné miesta
4 571 200 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Vranov nad Topľou zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Vranov nad Topľou pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 6. októbra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť a prístup na trh práce – vytváranie pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu ako nástroj pre tvorbu udržateľných pracovných miest v okrese


Štatút riadiaceho výboru okresu Vranov nad Topľou - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou - platný od 6.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 9.3.2023-14.4.2023


2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 7.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 30.6.2023 a Hodnotiaca správa za rok 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 18.8.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 14.10.2022 do 31.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 16.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 12.10.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 25.11.2022


ARCHÍV

Aktuality z okresu Vranov nad Topľou

Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Vranov nad Topľou
20.5.2019
Počas výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sme navštívili aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad Topľou a obec Bystré. 14. mája 2019 sme slávnostne odovzdávali zrekonštruované priestory a vybavenie Centrum podpory regionálneho rozvoja, veríme, že zrekonštruované pracovné prostredie prispeje k zlepšeniu poskytovaných služieb v okrese. V obci Bystré sme z regionálneho príspevku podporili celkovo tri projekty. Cieľom...
Vranov nad Topľou
Trebišov
15.5.2019
Od mája minulého roka bolo v okrese Trebišov s podporou financií z vládneho akčného plánu vytvorených 1 262 nových pracovných miest a počet dlhodobo nezamestnaných sa podarilo znížiť o päťdesiat percent. Konštatovala to vláda na májovom výjazdovom rokovaní v Trebišove, ministri zároveň počas zasadnutia na východnom Slovensku rozdelili v rámci akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou jeden milión eur. Miera nezamestnanosti v Trebišovskom okrese...
Lučenec
Košice-okolie
Poltár
Rimavská Sobota
Sabinov
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
27.3.2019
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši členom vlády predstavil návrh ročných priorít na rok 2019 okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Predložený dokument obsahuje prehľad aktivít a projektov na tento rok, ktoré pomôžu dosahovať ciele akčných plánov jednotlivých okresov. Kabinet materiál, ktorý vznikal v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch, prerokoval...
Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
Košice-okolie
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...