Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Michalovce

110 713
Počet obyvateľov
10.1%
Miera nezamest.
26.6.2019
Schválený akčný plán
824
Pracovné miesta
91 415 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Michalovce bol s platnosťou od 19. októbra 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Michalovce bol schválený vládou SR dňa 26. júna 2019 uznesením vlády č. 322/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 3 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Vytvorenie koordinačného centra pre podporu rozvoja okresu

B. Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť

C. Rozvoj cestovného ruchu

D. Obnova obcí a kvalita životného prostredia

E. Rozvoj ľudských zdrojov


Štatút riadiaceho výboru okresu Michalovce - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o RP č. 07/OÚMI/2022 - platná od 10.10.2022 - 31.10.2022 

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok - platná od 21.6.2022 - 21.7.2022 - ukončená


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 21.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 8.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 10.10.2022

2021
1. Zápisnica z hlasovania výboru (č. 9)
1. Register doručených žiadostí

2020

1.Zápisnica z hlasovania výboru (č. 7)
2. Zápisnica z hlasovania výboru (č. 8)

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Register doručených žiadostí 

Archív

Zoznam členov výboru pre rozvoj okresu Michalovce - starý

Aktuality z okresu Michalovce

Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Michalovce
6.8.2021
Zdravie regiónov musí byť pre každú vládu priorita. Na pracovnom výjazde v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. S predstaviteľmi samospráv hovorila o enviromentálnych záťažiach v regióne aj o tom, ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy. Ministerka regionálneho rozvoja tiež navštívila skládku toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske. „To, čo som videla...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Levoča
Stropkov
Snina
Michalovce
24.9.2019
V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 v zmysle § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňom 15. októbra 2019 pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok pre okresy Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...