Aktuality

1.6.2018
Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2,...
30.5.2018
Pozvánka na odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 Operačného programu ľudské zdroje.
30.5.2018
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci.
29.5.2018
V dňoch 23. a 24. mája 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a Košiciach metodicko-koordinačné stretnutia s prednostami a pracovníkmi okresných úradov 18 najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri tvorbe Štatútu výborov pre rozvoj okresu. Vzor Štatútu je zverejnený na webovej stránke úradu vlády...
22.5.2018
Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 2018 a Košiciach 06. júna 2018. V prípade Vášho záujmu stačí kompletne vyplniť záväznú prihlášku s uvedením mesta, v ktorom sa informačného seminára...
18.5.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu (ďalej len „štatút“) v súlade s § 5 ods. 10 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spolu so vzorom štatútu Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje aj odporúčania pre predsedov výborov (prednostov okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov), ktoré je možné zakotviť do...
17.5.2018
Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V aktuálnej  výzve je celkovo vyčlenených 1 110 178 eur pre  tri okruhy oprávnených aktivít, ktorými sú: podpora prípravy akčných plánov rozvoja, aktivity zamerané na podporu vytvárania partnerstiev a spolupráce sociálnoekonomických partnerov a...
10.5.2018
Dňa 09. mája 2018 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „štatút“) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení...
7.5.2018
Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky Ivan Ivančin navštívil v dňoch 26. - 27. apríla 2018 okresy Košice - okolie, Bardejov a Medzilaborce, kde s predstaviteľmi okresných úradov prerokoval stav prác a ďalšie kroky pri vypracovaní akčných plánov ich rozvoja. Spolu s pracovníkmi odboru stratégie a metodiky Janou Kolesárovou a Romanom Havlíčkom informoval predstaviteľov miestnej štátnej správy a členov spracovateľských...
4.5.2018
Moderný subjekt s úzkou väzbou na prax – k transformácii Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove na regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude promptne reagovať na aktuálnu potrebu trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotiv, najmä rozšírením vzdelania a zručností absolventov školy, ale aj formou akreditovaných vzdelávacích programov či celoživotného vzdelávania – výrazne prispeje regionálny príspevok štátu vo výške 140 458 eur....