Aktuality

24.8.2018
Za účelom zabezpečenia plynulého procesu pri príprave návrhu ročných priorít v súlade s Metodikou prípravy ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu zo strany okresných úradov najmenej rozvinutých okresov pripravila sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky: vzor kontrolného listu vrátane odkazov na registre, v ktorých je možné skutočnosti overiť, vzor informácie o zistených nedostatkoch žiadosti a výzve na ich...
17.8.2018
Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov s folklórnou tematikou. Obec Rejdová je rázovitou gemerskou obcou s hlbokou tradíciou nielen v ľudovej architektúre, ale aj vo zvykoch, tradíciách,...
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
15.8.2018
Vo štvrtok 9. augusta 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja (SRR) v Banskej Bystrici pracovné stretnutie so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) za účasti zástupcov sekcie riadenia investícií (SRIN) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), aby spoločne diskutovali o pripravovanom strategickom dokumente „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“. Na základe rozhodnutia vlády SR bude jeho súčasťou Národná stratégia...
14.8.2018
V dňoch 6. až 8. augusta 2018 v Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnila sekcia regionálneho rozvoja (SRR) viacero školení pre okresné úrady šestnástich najmenej rozvinutých okresov (NRO) k Metodike prípravy návrhu ročných priorít.  Zástupcovia SRR oboznámili prítomných o postupe prípravy ročných priorít na realizáciu Akčných plánov v NRO podľa § 4a ods. 4 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Prednostom a pracovníkom...
9.8.2018
Dňa 7. augusta 2018 vstúpila do platnosti Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). Oprávnené subjekty majú podľa zákona do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods. 1 zákona naďalej možnosť predkladať žiadosť...
7.8.2018
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vydáva Metodiku prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). V zmysle § 4a ods. 4 zákona „okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom...
2.8.2018
Autor TASR Editor Katarína Bačová 25. júla 2018 16:32,aktualizované 25. júla 2018 21:08 Fiľakovo 25. júla (TASR) – Lepšie priestory pre predávajúcich i kupujúcich, oživenie ďalšej časti mesta, ale aj odľahčenie dopravy v centre. To sú podľa samosprávy Fiľakova v okrese Lučenec hlavné prínosy novej tržnice, ktorej základný kameň v stredu slávnostne uložili na mieste jej výstavby na Trhovej ulici. Dodávateľom stavby je spoločnosť Strabag a dokončená by...
31.7.2018
Sekcia regionálneho rozvoja vydáva usmernenie k príprave návrhov dodatkov akčných plánov najmenej rozvinutých okresov s cieľom zjednotiť formu a spôsob ich predkladania Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Usmernenie obsahuje všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja k úprave Akčných plánov, ktoré boli predložené na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.7.2018 a vzor Návrhu dodatku Akčného plánu, ktorý obsahuje niekoľko...
27.7.2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie má aktuálne vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: výzvu s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov...