Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Snina

36 610
Počet obyvateľov
8.1%
Miera nezamest.
16.1.2019
Schválený akčný plán
582
Pracovné miesta
76 103 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Snina bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Snina bol schválený vládou SR dňa 16. januára 2019 uznesením vlády č. 22/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov

C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšenie kvality života obyvateľov

E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Prešovského samosprávneho kraja

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy


Štatút riadiaceho výboru okresu Snina - platný od 15.2.2022


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa -  7.9.2023

Hodnotiaca správa plnenia plánu rozvoja okresu Snina za rok 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa k hodnotiacej správe k plánu rozvoja - 18.8.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 1.3.2023 - 3.4.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 16.5.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 23.6.2022 - 23.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 22.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 16.8.2022

2021
Zápisnica z hlasovania výboru

Register doručených žiadostí k výzve č. 6/OU-SV/2022

Zápisnica č. 2  z hlasovania výboru

2020
Zápisnica z hlasovania výboru - zrušená výzva č. 1

2019
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Zoznam členov výboru pre rozvoj okresu Snina 

Aktuality z okresu Snina

Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Levoča
Stropkov
Snina
Michalovce
24.9.2019
V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 v zmysle § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňom 15. októbra 2019 pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok pre okresy Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Levoča
Snina
28.8.2018
Dňa 21. augusta 2018 sa na Okresnom úrade v Levoči a Okresnom úrade v Snine uskutočnili za účasti generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Ivana Ivančina, prednostov príslušných okresných úradov a ich zástupcov, pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre obidva okresy. Predmetom pracovných stretnutí bola diskusia k už existujúcim konceptom akčných plánov, výmena skúsenosti, predostretie odporúčaní a informovanie o...