Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Košice-okolie

128 346
Počet obyvateľov
11.06%
Miera nezamest.
27.4.2023
Schválený akčný plán
127
Pracovné miesta
5 275 760 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Košice-okolie bol s platnosťou od 22. januára 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Košice-okolie pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Rozvoj cestovného ruchu

Aktivita C: Zvyšovanie kvality života v obciach, miestny rozvoj a podpora vzdelávania

Aktivita D: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku


Štatút riadiaceho výboru okresu Košice-okolie - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 02/OU-KS/2022 

Výzva na predkladanie nominácií členov do Riadiaceho výboru za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 11.1.2023 do 26.1.2023

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie - platný od 27.04.2023 


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku   20.9.2023 - 11.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku   12.5.2023 - 12.6.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 23.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 12.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 9.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 24.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 27.10.2023 

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 13.9.2022

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

Aktuality z okresu Košice-okolie

Bardejov
Gelnica
Košice-okolie
Medzilaborce
Michalovce
10.1.2023
Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Svidník
Košice-okolie
18.9.2019
Vláda SR počas výjazdového rokovania v Giraltovciach v okrese Svidník, ktoré bolo v utorok 17. septembra 2019, rozdelila pre dve mestá a obce okresu takmer 1,3 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. októbra 2019. „Nad pôvodne plánovaný milión eur bolo podporené mesto Svidník sumou 100 000...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...