Nominácie do Riadiacich výborov v NRO BJ, GL, KS, ML, MI

Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022.


Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.  

V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Okresy teraz budú môcť predkladať svoje Plány rozvoja, ktoré zohľadňujú ich potreby a zároveň sú postavené na ukazovateľoch podložených dátami a ich napĺňanie sa bude pravidelne vyhodnocovať.

Okresné úrady NRO vyhlasujú výzvy na členov do Riadiacich výborov. Všetci navrhnutí kandidáti musia spĺňať nasledujúce kritériá: bezúhonnosť, znalosť platných právnych predpisov, znalosť koncepčných a strategických dokumentov a skúsenosti s odborným hodnotením projektov.

Prehľad výziev na nomináciu sociálno-ekonomických partnerov do RV NRO

NRO

Link zverejnenia výzvy na nominácie

Termín nominácií

Termín voľby

Bardejov  

https://www.minv.sk/?Akcny_plan_OU_BJ

15. 12. - 29. 12. 2022

04. 01. 2023

Gelnica

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-gelnica

04. 01. - 19. 01. 2023

25. 01. 2023

Košice-okolie

https://www.minv.sk/?Akcny-plan-okresu-Kosice-okolie

11. 01. - 26. 01. 2023

01. 02. 2023

Medzilaborce

https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-medzilaborce

07. 02. 2023 - 17. 02. 2023

17. 02. 2023

Michalovce

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-ou-mi

17. 02. - 06. 03. 2023

15. 03. 2023