Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Bardejov

76 012
Počet obyvateľov
12.01%
Miera nezamest.
27.4.2023
Schválený akčný plán
105
Pracovné miesta
4 381 128 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Bardejov bol s platnosťou od 20. októbra 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Bardejov pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania udržateľných pracovných miest

Aktivita B: Komplexná ponuka v cestovnom ruchu

Aktivita C: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku


Štatút riadiaceho výboru okresu Bardejov - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie nominácií členov do RV za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 15.12.2022 do 29.12.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov - platný od 27.04.2023


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku  - 16.5.2023-16.6.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 3.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 19.6.2023 - Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja NRO Bardejov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 12.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 21.3.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 31.5.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 7.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 2.8.2022

2021

Zápisnica z rokovania výboru 05/2021
Register žiadostí 05/2021

ARCHÍV

Aktuality z okresu Bardejov

Bardejov
Gelnica
Košice-okolie
Medzilaborce
Michalovce
10.1.2023
Nominácie do Riadiacich výborov sa týkajú len okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce, a to z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti ich plánov rozvoja k 31. 12. 2022. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (RV NRO Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Medzilaborce a Michalovce,). Na...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
27.8.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
24.3.2021
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Medzilaborce
Bardejov
10.4.2019
Vláda SR v rámci svojho výjazdového rokovania v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1 295 000 eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Uvoľnené majú byť do 31. mája. „Nad rámec jedného milióna eur bola ešte schválená dotácia pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a boli schválené dve veľké dotácie pre samotné mesto Bardejov, v ktorom sídli asi 40 percent všetkého obyvateľstva...