Aktuality

18.7.2018
V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup...
4.7.2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov. Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu...
4.7.2018
Vytvorenie presne 1370  nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie –  aj toto  sú  hlavné ciele Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov, ktorý dnes vláda Slovenskej republiky schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Bardejove.  Dôraz je v ňom kladený aj na podporu konkurencieschopných...
1.6.2018
Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2,...
30.5.2018
Pozvánka na odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 Operačného programu ľudské zdroje.
30.5.2018
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci.
29.5.2018
V dňoch 23. a 24. mája 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a Košiciach metodicko-koordinačné stretnutia s prednostami a pracovníkmi okresných úradov 18 najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri tvorbe Štatútu výborov pre rozvoj okresu. Vzor Štatútu je zverejnený na webovej stránke úradu vlády...
22.5.2018
Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 2018 a Košiciach 06. júna 2018. V prípade Vášho záujmu stačí kompletne vyplniť záväznú prihlášku s uvedením mesta, v ktorom sa informačného seminára...
18.5.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu (ďalej len „štatút“) v súlade s § 5 ods. 10 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spolu so vzorom štatútu Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje aj odporúčania pre predsedov výborov (prednostov okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov), ktoré je možné zakotviť do...
17.5.2018
Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V aktuálnej  výzve je celkovo vyčlenených 1 110 178 eur pre  tri okruhy oprávnených aktivít, ktorými sú: podpora prípravy akčných plánov rozvoja, aktivity zamerané na podporu vytvárania partnerstiev a spolupráce sociálnoekonomických partnerov a...