Aktuality

2.8.2018
Autor TASR Editor Katarína Bačová 25. júla 2018 16:32,aktualizované 25. júla 2018 21:08 Fiľakovo 25. júla (TASR) – Lepšie priestory pre predávajúcich i kupujúcich, oživenie ďalšej časti mesta, ale aj odľahčenie dopravy v centre. To sú podľa samosprávy Fiľakova v okrese Lučenec hlavné prínosy novej tržnice, ktorej základný kameň v stredu slávnostne uložili na mieste jej výstavby na Trhovej ulici. Dodávateľom stavby je spoločnosť Strabag a dokončená by...
31.7.2018
Sekcia regionálneho rozvoja vydáva usmernenie k príprave návrhov dodatkov akčných plánov najmenej rozvinutých okresov s cieľom zjednotiť formu a spôsob ich predkladania Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Usmernenie obsahuje všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja k úprave Akčných plánov, ktoré boli predložené na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.7.2018 a vzor Návrhu dodatku Akčného plánu, ktorý obsahuje niekoľko...
27.7.2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie má aktuálne vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: výzvu s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov...
18.7.2018
V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup...
4.7.2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov. Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu...
4.7.2018
Vytvorenie presne 1370  nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie –  aj toto  sú  hlavné ciele Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov, ktorý dnes vláda Slovenskej republiky schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Bardejove.  Dôraz je v ňom kladený aj na podporu konkurencieschopných...
1.6.2018
Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2,...
30.5.2018
Pozvánka na odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 Operačného programu ľudské zdroje.
30.5.2018
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci.
29.5.2018
V dňoch 23. a 24. mája 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a Košiciach metodicko-koordinačné stretnutia s prednostami a pracovníkmi okresných úradov 18 najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri tvorbe Štatútu výborov pre rozvoj okresu. Vzor Štatútu je zverejnený na webovej stránke úradu vlády...