Aktuality

28.9.2018
Včera, vo štvrtok 27. septembra 2018 vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska.  Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria...
26.9.2018
V zmysle Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu oznamujeme výšku disponibilných finančných prostriedkov v členení na prioritné oblasti v súlade s akčnými plánmi rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Disponibilné prostriedky
26.9.2018
Dňa 26.9.2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a regionálnych rozvojových agentúr (RRA) pôsobiacich na území NSK za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti 7 regionálnych rozvojových agentúr v NSK. Medzi účastníkmi prebehla živá...
25.9.2018
Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky (MMR ČR) sa Eva Zelizňaková, riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, zúčastnila na seminári k problematike tvorby lokálnych politík v oblasti regionálneho rozvoja.  Na seminári predstavili zástupcovia MMR ČR aplikáciu ObcePRO, ktorú s využitím zdrojov EŠIF vyvinuli za účelom zjednodušenia tvorby Programov rozvoja obcí v ČR (paralela k slovenským Programom...
24.9.2018
Veľkostná kategória podniku Mikro podnik Malý podnik Stredný podnik Intenzita pomoci pri vytvorení minimálne 1 pracovného miesta pre UoZ 70 % 65 % 55 % Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 80 % 75 % 65 % Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ 85 % 80...
18.9.2018
Takmer 30 miliónov eur zazmluvnených  prostriedkov EŠIF a  regionálneho príspevku – to je bilancia podpory od roku 2016 do 2018 v okrese Svidník, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  31. decembra 2015 a jeho  akčný plán  bol schválený 31. augusta 2016.  Celkový predpokladaný   rozpočet  realizácie Akčného plánu  rozvoja okresu Svidník počas rokov 2016-2020 je spolu 63 miliónov eur, z toho EŠIF takmer 31 miliónov eur a regionálny...
17.9.2018
Riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Eva Zelizňaková sa v dňoch 17. – 20. septembra 2018 zúčastnila medzinárodného fóra OECD v portugalskom Porte, ktorého obsahom bolo hľadanie spôsobov nastavenia národných a regionálnych politík v reakcii na „novú revolúciu“ v oblasti trhu práce, súvisiacu s nástupom digitalizácie a automatizácie tak, aby adaptovali spoločnosť na tieto radikálne zmeny. Experti OECD...
14.9.2018
Úrad vlády SR poskytol v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov a implemetnácie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník regionálny príspevok vo výške 75 000 eur na vytvorenie obecného podniku v obci Vyšná Jedľová. Zameranie tohto obecného podniku je poskytovanie služieb práčovne a čistiarne odevov a bielizne. Obecný  podnik Vyšná Jedľová, s.r.o. sa podujal realizovať svoj zámer z dôvodu absencie uvedených služieb v okrese a vysokej požiadavky trhu na...
13.9.2018
Po stretnutiach v najmenej rozvinutých okresoch Poltár (6. septembra 2018) a Kežmarok (7. septembra 2018) sa zajtra, štvrtok 13. septembra 2018  zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR stretnú so zástupcami najmenej rozvinutého okresu Sobrance, aby rokovali o všetkých aspektoch tohtoročného čerpania regionálneho príspevku s cieľom toto čerpanie urýchliť, pretože oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov alokovaných  uzneseniami vlády v...
28.8.2018
Dňa 21. augusta 2018 sa na Okresnom úrade v Levoči a Okresnom úrade v Snine uskutočnili za účasti generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Ivana Ivančina, prednostov príslušných okresných úradov a ich zástupcov, pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre obidva okresy. Predmetom pracovných stretnutí bola diskusia k už existujúcim konceptom akčných plánov, výmena skúsenosti, predostretie odporúčaní a informovanie o...