Nová Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku

V nadväznosti na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo s účinnosťou od 25. 10. 2023 metodický dokument „Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku“ (ďalej len „príručka“), ktorá je určená všetkým prijímateľom regionálneho príspevku.

Ide o prvú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť prijímateľom regionálneho príspevku doplňujúce a vysvetľujúce informácie na lepšiu orientáciu v procese implementácie projektu. Jej cieľom je taktiež usmerniť prijímateľov ako postupovať v procese implementácie projektu, napr. pri príprave vyúčtovania projektu, vykazovania výdavkov, pri povinnosti v oblasti publicity projektu a v neposlednom rade poskytnúť informácie, aké doklady je potrebné v danej súvislosti predkladať Poskytovateľovi. 

Prijímatelia prostredníctvom príručky získajú bližšie informácie o vecnom vyhodnotení realizácie podporeného projektu a finančnom vyúčtovaní použitia regionálneho príspevku. Príručka obsahuje taktiež vzory povinných formulárov k implementácii projektu, ktoré je prijímateľ povinný predložiť v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku.

Príručku pre prijímateľa regionálneho príspevku vrátane príloh nájdete v sekcii dokumenty: TU