Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Revúca

38 669
Počet obyvateľov
18.34%
Miera nezamest.
16.9.2022
Schválený akčný plán
83
Pracovné miesta
3 329 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Revúca zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Revúca pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 16. septembra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Sociálna ekonomika

Aktivita B: Udržateľný cestovný ruch

Aktivita C: Ekonomika, podnikanie a inovácie


Štatút riadiaceho výboru okresu Revúca - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca - platný od 16.9.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 3.3.2023-4.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 2.3.2023 - k schváleniu výzvy

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 17.5.2023 vrátane zmien 24.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 29.6.2023 a Hodnotiaca správa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca k dodatku č. 1 Zápisnice - zo dňa 28.8.2023 - per rollam

Dodatok č. 1 k Zápisnici z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca - 28.8.2023


2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 28.9.2022 do 15.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.08.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

2020

1. Register doručených žiadostí 

2019

1.Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018

Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 


ARCHÍV

Aktuality z okresu Revúca

Revúca
11.5.2021
V Revúcej  11.5.2021 rokovalala dlegácia Ministerstva investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR s primátorom mesta Júliusom Buchtom a prednostom okresného úradu Igorom Škvarlom a primátorom Jelšavy, Milanom Kolesárom. Gemer má dlhoročnú tradíciu pestovania drienok a na okrese majú zámer túto tradíciu oživiť. Mesto a okres majú eminentný záujem o technologicko-inovatívny projekt spracovania odpadov z ťažby magnezitu, ktorá predstavuje druhotnú surovinu...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Gelnica
Bardejov
Medzilaborce
Košice-okolie
Snina
Levoča
Michalovce
Stropkov
3.9.2019
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Rimavská Sobota
Revúca
13.2.2019
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské zhodnotila Akčný plán okresu Rimavská Sobota a pre 86 projektov rozdelila tradičný milión eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Ako na tlačovej besede uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, vláda schválila navyše aj dva projekty obcí v sume 65-tisíc eur. Najvyššiu čiastku z pôvodného milióna eur získa projekt vybudovania hľadiska na zimnom štadióne na Sídlisku Západ v...
Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
Košice-okolie
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Kežmarok
Revúca
13.4.2018
Na zlepšenie podmienok vzdelávania sa vďaka schválenému regionálnemu príspevku vo výške 250 000 eur môže tešiť obec Jurské, ktorá rozšíri kapacity svojej kontajnerovej školy. Z existujúcich ôsmich pribudne prístavbou II. nadzemného podlažia ďalších osem tried, zborovňa a sociálne zázemie. Škola tak zmení svoje doterajšie dvojzmenné vyučovanie v náhradných priestoroch na obecnom úrade a v suteréne za jednozmenné vyučovanie v bežných, ale aj odborných...