Aktuality

23.2.2018
Pre pilotné projekty ekonomicky, energeticky aj ekologicky výhodnej výstavby vodárenskej infraštruktúry ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd boli vytipované štyri obce v okrese Rimavská Sobota: Radnovce, Rakytník, Cakov a Hostice. Prípravná a projektová dokumentácia pre prvý zámer v Radnovciach (921 obyvateľov) sa onedlho začne pripravovať vďaka poskytnutému regionálnemu príspevku vo výške 48 000 eur s predpokladom výstavby v rokoch 2019 a 2020. Počas...
9.2.2018
V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dňa 22.januára 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stal v poradí šestnástym najmenej rozvinutým okresom aj okres Košice-okolie. Aj v tomto okrese miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych...
30.1.2018
V decembri 2017 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci OP Výskum a inovácie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-,malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Už na budúci týždeň organizuje rezort pre žiadateľov dva informačné semináre, a to v Prešove a Lučenci, na ktorých sa potenciálni prijímatelia dozvedia množstvo...
Bratislava
30.1.2018
Parlament v utorok 30.januára 2018 schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým vláda venuje osobitnú pozornosť, tak pribudnú v najbližšom období ďalšie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novelou sa mení na 1,5-násobok. Schválená novela zákona...
25.1.2018
Ministerstvo životného prostredia chce tento rok z Envirofondu zvýšiť podporu pre budovanie kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, opatrenia na zmiernenie následkov sucha ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Suma podpory je z pôvodného rozpočtu na rok 2018 navýšená o 37 miliónov eur, pričom osobitná pozornosť má byť venovaná najmenej rozvinutým okresom, ktoré tak môžu...
23.1.2018
V súvislosti s nedávnym vyhlásením výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre malých farmárov s bodovým zvýhodnením projektov realizovaných v NRO organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v dňoch 26.1.-27.1.2018 v Zlatej Rybe v Zlatnej na Ostrove dvojdňové stretnutie Klub mladých farmárov. Výzvu zverejnil agrorezort začiatkom januára 2018,...
17.1.2018
Rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby v krajine či podpora malých farmárov v regiónoch Slovenska – to sú ciele novej výzvy, ktorú začiatkom januára 2018 vyhlásilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celkovo agrorezort poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Až 28 zo 100 bodov získa žiadateľ, ktorý bude projekt realizovať výhradne v najmenej rozvinutom okrese: http://www.apa.sk/index.php?navID=723&ofs1=0 . Nenávratný finančný príspevok...
17.1.2018
Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil na dnešné rokovanie vlády SR na základe iniciatívy Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov“ ako iniciatívny návrh Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov, ktorý vláda SR schválila s...
17.1.2018
„Vyššie územné celky sú pri tvorbe a napĺňaní stratégie naši kľúčoví partneri, preto sa s nimi nestretávame po prvý raz. Tu v Banskej Bystrici ide po Bratislave, Žiline, a Košiciach už o štvrté v poradí, ktoré inicioval Úrad vlády SR. Dialóg s partnermi a získavanie spätnej väzby sú dôležité pre správne nastavenie komplexných procesov pri tvorbe politiky vlády v súvislosti s regionálnym rozvojom,“ povedal riaditeľ odboru stratégie a metodiky sekcie...
15.1.2018
V utorok 16. januára 2018 sa o 10.00 hodine v zasadačke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutoční pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR – jej generálnej riaditeľky Evy Zelizňákovej a riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka. Podujatie otvorí svojím...