Aktuality

10.1.2018
Dňa 4. januára 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove a Mestskom úrade v Medzilaborciach uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Evy Zelizňákovej, riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka, primátorov Bardejova a Medzilaboriec Borisa Hanuščaka a Vladislava Višňovského, ako aj ďalších členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Bardejov a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu...
22.12.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb výhradne v najmenej rozvinutých okresoch. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na uvedenú otvorenú výzvu je 10 000 000 eur. Viac informácií o...
22.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vypracovala zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorá sa týka zákazu konfliktu záujmov člena rady pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 4 odsek 4) a pri hlasovaní o žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 6 odsek 8). Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 21. decembra 2017. Dokument
19.12.2017
V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované pre podporu aktívnej participácie jednotlivých regiónov a odborníkov v tejto oblasti na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030. Okrem záverov zo Správy o...
8.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja v reakcii na základe podnetov zo strany centier podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch doplnila Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 01.08.2017 Dodatkom č. 1, v ktorom medzi oprávnené výdavky projektu dopĺňa náklady...
7.12.2017
Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenie účelu poskytnutia regionálneho príspevku v jednotlivých opatreniach, zmeny jeho výšky vo vybraných...
6.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja dáva do pozornosti tlačovú správu Európskej komisie, ktorá sa týka novej služby URBIS poskytovanej mestám pri navrhovaní, plánovaní a realizovaní investičných stratégií a projektov, a jej podstatou bude technické a finančné poradenstvo na mieru. V súvislosti s podporou najmenej rozvinutých okresov je zaujímavá pomoc odborníkov, ktorí môžu vysvetliť, ako skombinovať fondy EÚ s financovaním zo strany vnútroštátnych a miestnych...
5.12.2017
Projektové centrá Hlavné funkcie metodicky usmerňujú a kontrolujú projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP), sú prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR), sú sekretariátom „malej“ rady okresu. Úlohy Metodicky usmerňujú a koordinujú žiadateľov o RP. Projekty, ktoré žiadateľ podáva prostredníctvom centra pošle centrum sekcii až po vyplnení Kontrolného zoznamu,...
5.12.2017
Celkovo 138 miliónov eur rozdelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj regiónov. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných. Z pätnástich najmenej rozvinutých okresov pokrýva územia schválených miestnych akčných skupín, ktoré fungujú ako verejno–súkromné parnertstvá, až trinásť. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom kraji...
1.12.2017
Celozrnné, bezlepkové, závarkové, prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach. Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Vďaka manažérskym zručnostiam starostu obce Zoltána Jankóšika začala obec tohto roku stavať novú budovu z vlastného rozpočtu, v...