Aktuality

15.8.2018
Vo štvrtok 9. augusta 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja (SRR) v Banskej Bystrici pracovné stretnutie so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) za účasti zástupcov sekcie riadenia investícií (SRIN) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), aby spoločne diskutovali o pripravovanom strategickom dokumente „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“. Na základe rozhodnutia vlády SR bude jeho súčasťou Národná stratégia...
14.8.2018
V dňoch 6. až 8. augusta 2018 v Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnila sekcia regionálneho rozvoja (SRR) viacero školení pre okresné úrady šestnástich najmenej rozvinutých okresov (NRO) k Metodike prípravy návrhu ročných priorít.  Zástupcovia SRR oboznámili prítomných o postupe prípravy ročných priorít na realizáciu Akčných plánov v NRO podľa § 4a ods. 4 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Prednostom a pracovníkom...
9.8.2018
Dňa 7. augusta 2018 vstúpila do platnosti Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). Oprávnené subjekty majú podľa zákona do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods. 1 zákona naďalej možnosť predkladať žiadosť...
7.8.2018
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vydáva Metodiku prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“). V zmysle § 4a ods. 4 zákona „okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom...
2.8.2018
Autor TASR Editor Katarína Bačová 25. júla 2018 16:32,aktualizované 25. júla 2018 21:08 Fiľakovo 25. júla (TASR) – Lepšie priestory pre predávajúcich i kupujúcich, oživenie ďalšej časti mesta, ale aj odľahčenie dopravy v centre. To sú podľa samosprávy Fiľakova v okrese Lučenec hlavné prínosy novej tržnice, ktorej základný kameň v stredu slávnostne uložili na mieste jej výstavby na Trhovej ulici. Dodávateľom stavby je spoločnosť Strabag a dokončená by...
31.7.2018
Sekcia regionálneho rozvoja vydáva usmernenie k príprave návrhov dodatkov akčných plánov najmenej rozvinutých okresov s cieľom zjednotiť formu a spôsob ich predkladania Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Usmernenie obsahuje všeobecné pripomienky sekcie regionálneho rozvoja k úprave Akčných plánov, ktoré boli predložené na zasadnutí Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 25.7.2018 a vzor Návrhu dodatku Akčného plánu, ktorý obsahuje niekoľko...
27.7.2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie má aktuálne vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: výzvu s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov...
18.7.2018
V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup...
4.7.2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov. Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu...
4.7.2018
Vytvorenie presne 1370  nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie –  aj toto  sú  hlavné ciele Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov, ktorý dnes vláda Slovenskej republiky schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Bardejove.  Dôraz je v ňom kladený aj na podporu konkurencieschopných...