Aktuality

17.1.2018
Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil na dnešné rokovanie vlády SR na základe iniciatívy Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov“ ako iniciatívny návrh Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov, ktorý vláda SR schválila s...
17.1.2018
„Vyššie územné celky sú pri tvorbe a napĺňaní stratégie naši kľúčoví partneri, preto sa s nimi nestretávame po prvý raz. Tu v Banskej Bystrici ide po Bratislave, Žiline, a Košiciach už o štvrté v poradí, ktoré inicioval Úrad vlády SR. Dialóg s partnermi a získavanie spätnej väzby sú dôležité pre správne nastavenie komplexných procesov pri tvorbe politiky vlády v súvislosti s regionálnym rozvojom,“ povedal riaditeľ odboru stratégie a metodiky sekcie...
15.1.2018
V utorok 16. januára 2018 sa o 10.00 hodine v zasadačke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutoční pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR – jej generálnej riaditeľky Evy Zelizňákovej a riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka. Podujatie otvorí svojím...
10.1.2018
Dňa 4. januára 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove a Mestskom úrade v Medzilaborciach uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Evy Zelizňákovej, riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka, primátorov Bardejova a Medzilaboriec Borisa Hanuščaka a Vladislava Višňovského, ako aj ďalších členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Bardejov a Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu...
22.12.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb výhradne v najmenej rozvinutých okresoch. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na uvedenú otvorenú výzvu je 10 000 000 eur. Viac informácií o...
22.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vypracovala zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorá sa týka zákazu konfliktu záujmov člena rady pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 4 odsek 4) a pri hlasovaní o žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl. 6 odsek 8). Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 21. decembra 2017. Dokument
19.12.2017
V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované pre podporu aktívnej participácie jednotlivých regiónov a odborníkov v tejto oblasti na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030. Okrem záverov zo Správy o...
8.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja v reakcii na základe podnetov zo strany centier podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch doplnila Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 01.08.2017 Dodatkom č. 1, v ktorom medzi oprávnené výdavky projektu dopĺňa náklady...
7.12.2017
Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenie účelu poskytnutia regionálneho príspevku v jednotlivých opatreniach, zmeny jeho výšky vo vybraných...
6.12.2017
Sekcia regionálneho rozvoja dáva do pozornosti tlačovú správu Európskej komisie, ktorá sa týka novej služby URBIS poskytovanej mestám pri navrhovaní, plánovaní a realizovaní investičných stratégií a projektov, a jej podstatou bude technické a finančné poradenstvo na mieru. V súvislosti s podporou najmenej rozvinutých okresov je zaujímavá pomoc odborníkov, ktorí môžu vysvetliť, ako skombinovať fondy EÚ s financovaním zo strany vnútroštátnych a miestnych...