Vzory formulárov pre okresné úrady k príprave návrhu ročných priorít

Za účelom zabezpečenia plynulého procesu pri príprave návrhu ročných priorít v súlade s Metodikou prípravy ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu zo strany okresných úradov najmenej rozvinutých okresov pripravila sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky:

  1. vzor kontrolného listu vrátane odkazov na registre, v ktorých je možné skutočnosti overiť,
  2. vzor informácie o zistených nedostatkoch žiadosti a výzve na ich odstránenie,
  3. vzor informácie o vyradení žiadosti.

Vzory vypracované sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR pre potreby okresných úradov najmenej rozvinutých okresov majú len odporúčací charakter. Týmto nie je nijako obmedzená možnosť okresného úradu prispôsobiť si predložené návrhy alebo vytvoriť si vlastné formuláre za podmienky, že okresný úrad dodrží postupy uvedené v záväznej metodike.

V prípade akýchkoľvek nejasností je možné kontaktovať sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky s použitím kontaktných údajov zverejnených na tejto webovej stránke.