Aktuality

Nitra
8.11.2017
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) v úzkej spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) organizuje 10. novembra 2017 v priestoroch SPU seminár na tému Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka. Európska únia a jej členské štáty v súčasnosti intenzívne pracujú na...
Bratislava
8.11.2017
Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila. Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy SR – zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6...
Slovensko
7.11.2017
Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku. Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Úrad vlády...
Prakovce
7.11.2017
Dňa 3. novembra 2017 sa na Obecnom úrade v Prakovciach uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave akčného plánu pre okres Gelnica (AP) za účasti expertov z tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO, členov akčnej rady okresu, zástupcov VÚC a predstaviteľov podnikateľského sektora. Kľúčovou témou stretnutia bolo zhodnotenie príprav AP a jeho prvej pracovnej verzie. V závere stretnutia boli určené hlavné priority pre rok 2018 a stanovili sa ďalšie kroky potrebné pre...
3.11.2017
Po vytvorení inštitucionálneho a personálneho zázemia riadenia a monitorovania rozvoja v jednotlivých okresoch sa Centrá podpory regionálneho rozvoja môžu naplno venovať aj koncepčnej práci v prospech rozvoja jednotlivých strategických odvetví, akým je v mnohých najmenej rozvinutých okresoch Slovenska práve cestovný ruch (CR). Na úrovni okresov sú momentálne v spracovaní strategické dokumenty rozvoja CR pre okresy Kežmarok, Svidník, Rimavská Sobota a Poltár....
Košice
26.10.2017
Nadácia Pontis zorganizovala 26. októbra 2017 v Košiciach podujatie Pro bono akčné fórum 2017, na ktorom sa zišli predstavitelia zamestnávateľov s odborníkmi na sociálnu inklúziu a sociálne podnikanie. Splnomocnenec vlády pre podporu NRO podporil podujatie prostredníctvom účasti členov svoje expertnej skupiny: Kataríny Smatanovej, Zuzany Kumanovej, Vladimíra Ledeckého a Michala Smetanku.  Zamestnávatelia definovali problémy, s ktorými sa stretávajú pri zamestnávaní...
Vláda SR na svojom rokovaní 25. októbra 2017 v Gabčíkove schválila návrhy dodatkov k akčným plánom rozvoja okresov Vranov nad Topľou a Trebišov. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov. V rámci mnohých opatrení a aktivít AP sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku rozšíri, aby vznikla možnosť čerpania RP viacerými subjektmi. Presunuté boli finančné prostriedky medzi jednotlivými...
Košice
23.10.2017
Prezentácia vynikajúcich príkladov rozvoja cestovného ruchu bola cieľom konferencie organizovanej Košickým samosprávnym krajom a splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) dňa 19.10.2017 v Košiciach. V poradí už desiata konferencia KSK – partner v cestovnom ruchu šla tentoraz nad rámec kraja a venovala sa nielen štyrom NRO v Košickom kraji, ale aj využívaniu rozvoja cestovného ruchu pre podporu zamestnanosti na celom Slovensku. Pritom páve NRO...
Košice
23.10.2017
Kľúčom je lokálna iniciatíva a tvorba partnerstiev. Cestovný ruch je spolu s poľnohospodárstvom a školstvom jedným zo základných kameňov, na ktorých sa dá stavať rozvoj najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Týmito slovami otvoril splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin 10. ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu, ktorý zorganizoval v spolupráci s Košický samosprávnym krajom vo štvrtok 19. októbra 2017 v Košiciach. Témou tohto ročníka...
Nitra
20.10.2017
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov si Vás dovoľujú pozvať na seminár: Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka, ktorý sa uskutoční 10. 11. 2017 na SPU Nitra. Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na nro@vlada.gov.sk najneskôr do 7.11.2017. Seminár - Vplyv legislatívy a politík na...