Aktuality

Splnomocnenec vlády v septembri a októbri 2017 absolvoval stretnutia s partnermi v najmenej rozvinutých okresoch východného a južného Slovenska s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok. Výstupom z rokovaní sú Správy o realizácii Akčných plánov (AP) rozvoja okresov, ktoré po prerokovaní rozvojovými radami zverejňujeme na našich stránkach. Správy obsahujú predovšetkým informácie o napĺňaní priorít v...
Košice
11.10.2017
Košický samosprávny kraj a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov si Vás dovoľujú pozvať na 10. ročník konferencie KSK - partner v cestovnom ruchu, ktorá sa uskutoční 19. októbra 2017 o 9.00 hod. v Congress Hotel Centrum, Južná tr. 6, Košice Pozvánka - „Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska"
Žilina
11.10.2017
Strata bývania ohrozuje nielen obyvateľov najmenej rozvinutých okresov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj starších ľudí, samoživiteľov, či mladých ľudí vo väčších mestách na celom Slovensku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity preto k tejto  doposiaľ často opomínanej téme usporiadal 11. októbra 2017 v Žiline seminár o prevencii straty bývania s cieľom hľadať možnosti takýchto preventívnych opatrení. Workshopu sa zúčastnila...
Slovensko
9.10.2017
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal prvé výzvy zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. Prvé dve výzvy, určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, sú zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Berúc do úvahy jednu z priorít vlády SR, ktorou je odstraňovanie regionálnych rozdielov, materiál ponúka aj...
Košice
7.10.2017
Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov sa dňa 29. septembra zúčastnil panelovej diskusie na tému Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa konala na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V rámci prvého panela s podtitulom „Čo vieme a čo potrebujeme vedieť o ľuďoch z MRK?“ sa diskutovalo o aktuálnych možnostiach a potrebách konkrétnych údajov o ľuďoch z MRK, ktoré by mali pomôcť tvorcom...
Počas finálnych príprav novely zákona o podpore NRO sa v dňoch 3. a 4. októbra 2017 konali stretnutia splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Účastníkov najviac zaujímalo zjednodušenie a urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zvýšenie kompetencií pre okresy, ktoré má priniesť novelizovaný zákon, a ktoré by mohli ešte v tomto roku pomôcť úspešne napĺňať akčné plány aj v týchto...
Bratislava
5.10.2017
Riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO (WHC) Mechtild Rössler sa počas svojej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky v dňoch 17. - 20.9.2017 stretla v Bratislave so  splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom, ktorý ju spolu s členmi expertného tímu a pracovníkmi Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády uistil, že UNESCO prírodné aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa nachádza na území najmenej rozvinutých okresov, je aj bude...
Viedeň
5.10.2017
Viedeň v tomto roku získala už ôsmy krát po sebe titul najlepšieho mesta pre život. Geograficky Bratislavu od Viedne oddeľuje len niekoľko desiatok kilometrov, v rebríčku hodnotenia kvality života však tieto dve metropoly oddeľuje viac ako 80 miest. Geografická blízkosť je ale výhodou, ktorá nám poskytuje príležitosti, aby sme sa inšpirovali dobrými príkladmi v oblasti bývania nielen pre Bratislavu ale aj pre ďalšie časti Slovenska, vrátane tých najmenej...
3.10.2017
Paralelne s prebiehajúcimi stretnutiami splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov na juhu Slovenska členovia expertnej skupiny Katarína Smatanová a Juraj Zamkovský iniciovali verejné stretnutie s obyvateľmi obcí v okrese Rimavská Sobota, v ktorých je plánovaný pilotný projekt štyroch koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené miestnymi obecnými podnikmi. Počas stretnutia v obci Rakytník, v utorok 3. októbra, Juraj Zamkovský...
Slovensko
2.10.2017
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR....