Aktuality

5.12.2017
Projektové centrá Hlavné funkcie metodicky usmerňujú a kontrolujú projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP), sú prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia RR, SRR), sú sekretariátom „malej“ rady okresu. Úlohy Metodicky usmerňujú a koordinujú žiadateľov o RP. Projekty, ktoré žiadateľ podáva prostredníctvom centra pošle centrum sekcii až po vyplnení Kontrolného zoznamu,...
5.12.2017
Celkovo 138 miliónov eur rozdelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj regiónov. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných. Z pätnástich najmenej rozvinutých okresov pokrýva územia schválených miestnych akčných skupín, ktoré fungujú ako verejno–súkromné parnertstvá, až trinásť. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom kraji...
1.12.2017
Celozrnné, bezlepkové, závarkové, prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach. Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Vďaka manažérskym zručnostiam starostu obce Zoltána Jankóšika začala obec tohto roku stavať novú budovu z vlastného rozpočtu, v...
Bratislava
30.11.2017
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia v poradí už 32.výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, MECHANICKO-BIOLOGICKÚ ÚPRAVU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A ZHODNOCOVANIE ROZLOŽIŤEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH. Výška alokácie je 25 mil.eur. Viac informácií na stránke:...
29.11.2017
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov. V rámci mnohých opatrení a aktivít akčných plánov sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku vďaka...
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici organizuje pracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory regionálneho rozvoja a sekcie za účelom koordinácie činností súvisiacich s implementáciou akčných plánov v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch. Seminár je organizovaný pre tých prednostov okresných úradov a...
24.11.2017
V piatok 24. novembra 2017 sa z iniciatívy Centra podpory regionálneho rozvoja – Kežmarok v jeho priestoroch uskutočnil odborný seminár s názvom Regionálne produkty: príležitosti a limity ich výroby, distribúcie a predaja. Seminár sa uskutočnil za účasti zástupcov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Na stretnutí dominovali témy týkajúce...
21.11.2017
Zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR sú zároveň aj kontaktnými osobami pre jednotlivé okresy. Neváhajte ich kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok, problémov či nejasností na telefónnych číslach a mailových adresách, ktoré nájdete priamo v KONTAKTOCH, ako aj pri každom okrese po rozkliknutí odkazu: VIAC INFORMÁCIÍ.
Bratislava
15.11.2017
Dávame do pozornosti zverejnenie výzvy Ministerstva vnútra SR pod názvom PRÍSTUP K PITNEJ VODE na webovej stránke http://www.minv.sk/?OPLZ  , kde o nej nájdete aj viac informácií a podrobností. Výzva, ktorá je určená pre 1043 obcí zaradených do Atlasu rómskych komunít, podporí projekty s témou, ktorá je súčasťou akčných plánov väčšiny najmenej rozvinutých okresov. Aj touto výzvou sa napĺňa ďalší krok k synergickej podpore kompletného rozvoja okresov s...
Bratislava
15.11.2017
Čo je malý a stredný podnik? Ako zistiť, či ste ako žiadateľ o regionálny príspevok malým a stredným podnikom v prípade podania žiadosti o regionálny príspevok? Odpovede na tieto aj iné otázky v súvislosti s mikropodnikmi nájdete v príručke, ktorú vydal Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Príručka poslúži ako zdroj informácií pri posudzovaní žiadostí, ktoré budú financované na základe schémy minimálnej pomoci na podporu lokálnej...