Aktuality

5.4.2018
Hlavným bodom rokovania vlády SR v Prakovciach bolo posúdenie a schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený dňa 20. júna 2017. Akčný plán bol vypracovaný v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu Gelnica, najmä zástupcami miest a obcí okresu Gelnica, zástupcami štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vrátane...
3.4.2018
Dňa 1. apríla 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 58/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu je považovaná do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení zákona účinného od 1. apríla...
27.2.2018
Vláda SR na svojom včerajšom výjazdovom rokovaní v Hnúšti schválila vládny materiál Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide opäť o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenia účelu poskytnutia regionálneho príspevku a aktualizácia časového harmonogramu jeho...
23.2.2018
Pre pilotné projekty ekonomicky, energeticky aj ekologicky výhodnej výstavby vodárenskej infraštruktúry ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd boli vytipované štyri obce v okrese Rimavská Sobota: Radnovce, Rakytník, Cakov a Hostice. Prípravná a projektová dokumentácia pre prvý zámer v Radnovciach (921 obyvateľov) sa onedlho začne pripravovať vďaka poskytnutému regionálnemu príspevku vo výške 48 000 eur s predpokladom výstavby v rokoch 2019 a 2020. Počas...
9.2.2018
V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dňa 22.januára 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stal v poradí šestnástym najmenej rozvinutým okresom aj okres Košice-okolie. Aj v tomto okrese miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych...
30.1.2018
V decembri 2017 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci OP Výskum a inovácie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-,malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Už na budúci týždeň organizuje rezort pre žiadateľov dva informačné semináre, a to v Prešove a Lučenci, na ktorých sa potenciálni prijímatelia dozvedia množstvo...
Bratislava
30.1.2018
Parlament v utorok 30.januára 2018 schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým vláda venuje osobitnú pozornosť, tak pribudnú v najbližšom období ďalšie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novelou sa mení na 1,5-násobok. Schválená novela zákona...
25.1.2018
Ministerstvo životného prostredia chce tento rok z Envirofondu zvýšiť podporu pre budovanie kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, opatrenia na zmiernenie následkov sucha ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Suma podpory je z pôvodného rozpočtu na rok 2018 navýšená o 37 miliónov eur, pričom osobitná pozornosť má byť venovaná najmenej rozvinutým okresom, ktoré tak môžu...
23.1.2018
V súvislosti s nedávnym vyhlásením výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre malých farmárov s bodovým zvýhodnením projektov realizovaných v NRO organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v dňoch 26.1.-27.1.2018 v Zlatej Rybe v Zlatnej na Ostrove dvojdňové stretnutie Klub mladých farmárov. Výzvu zverejnil agrorezort začiatkom januára 2018,...
17.1.2018
Rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby v krajine či podpora malých farmárov v regiónoch Slovenska – to sú ciele novej výzvy, ktorú začiatkom januára 2018 vyhlásilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celkovo agrorezort poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Až 28 zo 100 bodov získa žiadateľ, ktorý bude projekt realizovať výhradne v najmenej rozvinutom okrese: http://www.apa.sk/index.php?navID=723&ofs1=0 . Nenávratný finančný príspevok...