Archív

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja (2020 – 2027) 

Príloha č. 1 - Vstupná správa
Príloha č. 2 - Šablóna
Príloha č. 3 - Ukazovatele
Príloha č. 4 - Rámec pre prípravu UIS
Príloha č. 5 - Integrované územné investície
Príloha č. 6 - Smart udržateľný rozvoj
Príloha č. 7 - Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR
Príloha č. 8. - Problematika energetiky v PHRSR


Metodika a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Metodika tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC

Prílohy