Regionálny rozvoj

Dokumenty


Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre obdobie po roku 2020:

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.

Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja (2020 – 2027) 

Príloha č. 1 - Vstupná správa
Príloha č. 2 - Šablóna
Príloha č. 3 - Ukazovatele
Príloha č. 4 - Rámec pre prípravu UIS
Príloha č. 5 - Integrované územné investície
Príloha č. 6 - Smart udržateľný rozvoj
Príloha č. 7 - Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR
Príloha č. 8. - Problematika energetiky v PHRSR

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Archív

Legislatíva:

 Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/20170101

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR:

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR – príprava na nové programové obdobie po roku 2020

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 má plniť  funkciu Národnej stratégie regionálneho rozvoja podľa §5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  v zmysle uznesenia vlády SR č. 273/2018 z 13. júna 2018 a nahradí v súčasnosti platnú Národnú stratégiu regionálneho rozvoja schválenú uznesením vlády č. 296 z 12. mája 2010 v znení Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády č. 222 zo 14. mája 2014.

V nadväznosti na uvedené navrhuje uznesenie vlády SR č. 273/2018 z 13. júna 2018 k predkladanému materiálu zrušenie úlohy vypracovať Stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR, vrátane Akčného plánu realizácie na 2 – 3 roky, ktorá vyplýva z Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválenej uznesením vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014, pričom doteraz vypracované podklady a analytické časti Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR budú využité pri príprave Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.


Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja


Plán vyhlasovania výziev na podporu regionálneho rozvoja


Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Prílohy k výzve:

__________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na rok 2021 - ukončená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 808 kB)

Prílohy k výzve:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF 498 KB)

Prílohy k výzve:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:

Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy - UKONČENÁ

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:

Vyhodnotenie:

Výzva 2019

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2019:

Výzva 2_2018

 Výzva 2018

Výzva 2017

Všeobecné materiály a štruktúra k výzvam o dotácie

  1. OTÁZKY a ODPOVEDE
  2. POZVÁNKA na infoseminár
  3. PRIHLÁŠKA na infoseminár