Aktuality

Bardejov
11.8.2017
Okres Bardejov, ako jeden z "nových" najmenej rozvinutých okresov, spolu s expertmi Splnomocnenca vlády pre podporu NRO intenzívne pracuje na príprave svojho Akčného plánu. Zástupcovia OZ Different, OZ Bašta, Komunitnej nadácie Bardejov, OZ Náš Bardejov, OZ Vita in suburbium, Združenia na záchranu Zborovského hradu, či Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa venujú rozvíjaniu komunitných aktivít, občianskej spoločnosti ale aj kultúrno-vzdelávacím...
Bratislava
10.8.2017
Jeho cieľom bolo informovať o pravidlách štátnej pomoci v súvislosti s realizáciou Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Seminára, počas ktorého došlo k užitočnej obojstrannej výmene informácií a hľadaniu konštruktívneho konsenzu v oblasti štátnej pomoci, sa zúčastnilo takmer 60 záujemcov. Odprezentované príspevky zo seminára zverejňujeme so súhlasom Protimonopolného úradu.
Bratislava
10.8.2017
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, naplánovalo v rámci zverejneného Harmonogramu výziev na rok 2017 samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov pre najmenej rozvinuté okresy. Okrem toho...
3.8.2017
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov je členom medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou Karpatských bukových pralesov, zaradených do svetového dedičstva UNESCO. Skupinu zároveň tvoria zástupcovia rezortov zahraničných vecí a európskych záležitostí, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, financií, a ďalších relevantných inštitúcií. Na 2. zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré...
3.8.2017
Splnomocnenec vlády pre podporu NRO sa zúčastnil besedy na tému regionálneho rozvoja v živom vysielaní Rádia Regina Stred. Spolu s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze Štefanom Kiššom diskutovali predovšetkým o dôležitosti infraštruktúry pre rozvoj regiónov. V širšom ponímaní splnomocnenec označil za dôležité predovšetkým rozvojové centrá, podporu pôdohospodárstva a malých a stredných podnikov. V rámci napĺňania akčných plánov spomenul aktuálne...
3.8.2017
Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania,...
28.7.2017
Splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Bardejov, Sninu a Medzilaborce, ktoré budú zaradené do zoznamu a programu pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) od 1. januára 2018. Cieľom bolo predstaviť tento vládny program a oboznámiť zástupcov regiónu s tvorbou akčného plánu. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí, zástupcovia miestnych akčných skupín, úradu práce ako aj podnikatelia z regiónu. Ďakujeme VÚC Prešov za pomoc s organizáciu týchto...
Slovensko
19.7.2017
AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY: 1. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 150 obciach. Ďalšia uzávierka 14.07.2017 2. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 1043 obciach (bez 150). Ďalšia uzávierka 14.07.2017 3. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 125 obciach. Ďalšia uzávierka 5.10.2017 4. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 1043 obciach (bez 125) a MNO. Ďalšia uzávierka 5.10.2017 5. prístup k pitnej vode...
19.7.2017
Máme za sebou prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Spolu s expertmi na túto oblasť sme navštívili aj obec Kechnec. Spolupráca na tvorbe akčného plánu sa teda začína dnešným dňom. Tešíme sa na podobné stretnutie v mestách Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ďakujeme VÚC Košice za pomoc pri organizácií a všetkým ktorí sa zúčastnili!
19.7.2017
Stretnutia sa budú konať v uvedených okresných mestách od 25. do 27. júla 2017. Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk