Priority a výzvy v najmenej rozvinutých okresoch východného Slovenska

Rok po schválení akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov, v dňoch 19. – 21. septembra prebehli v okresoch Trebišov, Sobrance, Vranov nad Topľou, Svidník, Sabinov a Kežmarok  stretnutia splnomocnenca vlády pre podporu NRO s miestnymi aktérmi.

V navštívených okresoch východného Slovenska je najväčší záujem o podporu projektov v oblasti školstva, priemyslu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.

V okrese Trebišov Štefan Chudoba pozitívne zhodnotil spoluprácu s miestnymi školami. Pre rozvoj cestovného ruchu je dôležité využitie potenciálu tokajského regiónu, k rozvoju ktorého by malo prispieť  vytvorenie Klastra Tokaj.

V okrese Sobrance je zvlášť dôležitý projekt živočíšnej výroby v obci Choňkovce, ktorý umožňuje zásadným spôsobom využiť možnosti východoslovenskej nížiny pre zvýšenie pridanej hodnoty a vytvoriť stovky pracovných miest. Tento projekt je potrebné riešiť na novej pracovnej skupine MH SR. V rámci stretnutí v okrese sme navštívili aj obec Inovce, ktorá sa uchádza o regionálny príspevok pre vytvorenie obecného podniku. V budove bývalej školy v prírode chce zriadiť turistickú ubytovňu, ktorá by využila bohaté možnosti obce profitovať z cestovného ruchu a vytvoriť udržateľné pracovné miesta.

Medzi prioritné projekty v okrese Vranov nad Topľou  patrí podpora vstupu nových investorov do priemyselného parku Ferovo s cieľom vytvorenia 400 pracovných miest. Prioritou je aj podpora mladých pôdohospodárov a vytvorenie poľnohospodárskeho klastra. Regionálny príspevok podporí aj zabezpečenie a rozšírenie činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktorej činnosť by sa okrem zabezpečenia stratégie rozvoja „Modernej Domaše“ mala postupne rozširovať aj na ďalšie destinácie v okrese. Pokrok dosiahnutý pri koordinácii rozvoja cestovného ruchu v okrese získal na stretnutí všeobecný súhlas a ocenenie všetkých prítomných.

V okrese Svidník je jednou z najurgentnejších priorít projekt priemyselného parku –  Petrova dolina. Aktuálnou výzvou je riešenie pozemkov v priemyselnom parku a urýchlenie výstavby rýchlostnej komunikácie R4. O nespokojnosti so súčasným stavom premávky svedčí občianska iniciatíva, ktorej petíciu podpísalo 32 500 občanov. Okrem oblasti priemyslu je v najbližšom období dôležitá podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v energetike, službách a cestovnom ruchu, vrátane vzniku obecných podnikov.

Jednou z priorít v okrese Sabinov je  podpora investícií v oblasti cestovného ruchu; s pomocou RP by sa ešte v tomto roku mali posilniť kapacity OOCR Šariš. Prioritou pre rok 2018 je príprava podnikateľských projektov, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, sadovníctva a ovocinárstva a cestovného ruchu. Rozvoju podnikania by mal výrazne pomôcť vznik viacerých podnikateľských klastrov.

V okrese Kežmarok sa s podporou z regionálneho príspevku realizuje pilotný projekt svojpomocnej výstavby sociálneho bývania v obciach Krížová Ves a Ihľany s dôrazom na vzdelávanie príslušníkov MRK v oblasti finančnej gramotnosti a zlepšovanie manuálnych stavebných zručností. Počas stretnutia splnomocnenca v Kežmarku bolo pozitívne hodnotené vytvorenie regionálnej značky kvality „Spišské zemiaky“, iniciované mestom Spišská Belá, ako dobrý príklad, ktorý je potrebné vyzdvihnúť a aplikovať pri tvorbe ďalších značiek regionálnych produktov. V roku 2018 budú prioritami v realizácii AP cestovný ruch, pôdohospodárstvo a vytvorenie obecných podnikov.

Ďakujeme všetkým lokálnym aktérom, ktorí sa aktívne zúčastnili stretnutí a konštruktívne prispeli k diskusii o dobrých príkladoch, ale aj problémoch a prekážkach, s ktorými sa stretávajú pri predkladaní svojich projektov.


Správy o realizácii Akčných plánov rozvoja NRO:

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Kežmarok k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sabinov k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Trebišov k 11. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sobrance k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Svidník k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou k 5. septembru 2017


Stretnutia splnomocnenca v okresoch: bilancia a nové výzvy