Južné najmenej rozvinuté okresy oceňujú legislatívne zmeny navrhované splnomocnencom vlády

Počas finálnych príprav novely zákona o podpore NRO sa v dňoch 3. a 4. októbra 2017 konali stretnutia splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Účastníkov najviac zaujímalo zjednodušenie a urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zvýšenie kompetencií pre okresy, ktoré má priniesť novelizovaný zákon, a ktoré by mohli ešte v tomto roku pomôcť úspešne napĺňať akčné plány aj v týchto regiónoch. Okresy oceňujú vôľu vlády zefektívniť procesy akčných plánov a legislatívne zmeny pripravované splnomocnencom.

Pozvanie na viaceré stretnutia v okresoch prijal aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý informoval o aktuálnych aj pripravovaných výzvach ÚSVRK a František Morong z ministerstva dopravy. Anton Marcinčin ocenil spoluprácu s rómskym splnomocnencom aj sekciou cestovného ruchu MDV SR.

Stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok sa zúčastnili členovia rozvojových rád, žiadatelia o regionálny príspevok a nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zástupcovia VÚC, samospráv, podnikateľského sektora, Centier podpory regionálneho rozvoja, miestnych akčných skupín a ďalší predstavitelia okresov. Kľúčovými témami boli podpora tvorby pracovných miest, potreba výziev v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, využívanie sociálneho podnikania a rozvoj školstva a cestovného ruchu.

Splnomocnenec upozornil na novelizáciu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorá by mala priniesť možnosť čerpania prostriedkov pre sociálne podniky v NRO. Členka Skupiny expertov Zuzana Kumanová avizovala niekoľko pripravovaných projektov sociálnych podnikov v okrese Lučenec, ktoré by sa mohli stať vzorovými aj pre iné okresy a mestá. Štefan Chudoba zdôraznil potrebu vzniku tréningových centier v NRO prepojených so sociálnymi podnikmi a dôležitosť investícií do technológií v oblasti školstva, ktoré pomôžu pripravovať študentov pre prax. Juraj Zamkovský informoval o pilotnom projekte koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené obecnými podnikmi v štyroch obciach v okrese Rimavská Sobota.

Podnikatelia aj samosprávy upozorňovali na rastúci nesúlad medzi počtom ponúkaných pracovných miest a záujmom nezamestnaných. Anton Marcinčin bude v spolupráci s Ábelom Ravaszom v blízkej dobe iniciovať diskusiu so zapojením ministerstiev, podnikateľov a ďalších partnerov s cieľom nájsť konkrétne riešenia zvyšujúce zamestnanosť na legálnom trhu práce.

Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja (CPRR) v okrese Revúca Rudolf Bauer avizoval založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gemer (OOCR), ktorá bude oficiálnou manažérskou organizáciou pre zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu na území okresov Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. V tomto roku centrum spracovalo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu okresu ako súčasť destinácie Gemer.

Jednou z hlavných výziev v južných okresoch je plánovanie v oblasti integrácie MRK. Vo Fiľakove by z regionálneho príspevku ešte v tomto roku malo byť podporené inkluzívne vzdelávanie a právne poradenstvo pre MRK. V okrese Veľký Krtíš by sa s podporou regionálneho príspevku mali zvýšiť kapacity služieb so sociálnym zameraním, poskytované Komunitným centrom menšín.

Tlačová správa: MARCINČIN: Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov je cenený


Aktuálne informácie o stave plnenia Akčných plánov v spomínaných okresoch nájdete v Správach o realizácii AP, ktoré v najbližších dňoch zverejníme na našich stránkach.

Fotogaléria