Aktuality

15.9.2017
Máme za sebou ďalšie zasadnutie správnej rady Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie, n.o. (KEPLA), ktorá vznikla ako aktivita 12.1 akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Počas zasadnutia 5. septembra 2017 v Kežmarku bol predstavený nový stavebný učiteľ pre Krížovú Ves a bolo rozdiskutované fungovanie systému prestupného bývania v obci. Celkovo sa tento systém bude skladať z nasledovných častí: Nájomné byty nižšieho štandardu v bytovom dome s...
15.9.2017
Okres Gelnica sa výškou evidovanej nezamestnanosti z júna 2017 automaticky stal najmenej rozvinutým okresom, ktorý má 9 mesiacov na to, aby pripravil akčný plán so všetkými jeho opatreniami. 7. septembra 2017 sa na stretnutí pre oblasť zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít s expertkami Katarínou Smatanovou a Zuzanou Kumanovou v Gelnici riešili predovšetkým najpálčivejšie problémy obcí okresu: problém bývania, nejasnej zodpovednosti za riešenie...
13.9.2017
Ide o prvý koncepčný dokument, ktorý "centrum rozvoja" spracovalo, keďže jeho úlohou je aj príprava strategických rozvojových dokumentov pre oblasti s potenciálom rozvoja a následné monitorovanie ich napĺňania. "Oblasť Cestovný ruch sme si zvolili ako prvú práve pre to, že región Gemer je jedinečný, čo do kvantity pamiatok prírodného, kultúrneho a technického dedičstva, ktoré sú však mnohé v zanedbanom stave pre ich nízku využiteľnosť ako generátora...
13.9.2017
Realizácia akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov do veľkej miery závisí od efektívneho fungovania okresných rozvojových centier. Máme okresy s funkčným centrom, ale aj okresy, kde sa centrum len formuje a aktivity viaznu. Preto splnomocnenec vlády požiadal svojich kolegov o vypracovanie úvodného textu k diskusii o tom, ako urýchliť naštartovanie fungovania rozvojových centier. V texte sa konštatuje, že problémom je vysoká administratívna náročnosť,...
Slovensko
13.9.2017
Európska komisia vyzýva organizácie poskytujúce podporu malým a stredným podnikom, poskytovateľov ekologických riešení či riešení v obehovej ekonomike a miestnych aktérov v krajinách Európskej únie, aby sa zapojili do pilotného projektu, týkajúceho sa podpory malých a stredných podnikov pri prechode na obehové hospodárstvo. Podpora sa týka: budovania kapacít v malých a stredných podnikoch podpory poskytovateľov riešení v obehovej ekonomike a tiež podpory...
Bratislava
12.9.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter...
Bardejov
6.9.2017
Okres Bardejov sa začína pripravovať na zaradenie do schémy najmenej rozvinutých okresov. Charakterizuje ho veľká segregácia rómskych komunít - ako priestorová, tak aj sociálna. Opatrenia akčného plánu by sa preto mali sústrediť najmä na postupné prekonávanie tohoto stavu. Nemali by priniesť len rýchlo viditeľné výsledky, ale predovšetkým predchádzať zvyšovaniu napätia a zhoršovaniu situácie do budúcnosti. V okrese je už dobrou skúsenosťou fungovanie...
Rakúsko
25.8.2017
Dňa 23.8.20117 sa z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov uskutočnila na pôde Univerzity prírodných zdrojov vo Viedni (Universität für Bodenkultur) prezentácia k téme využívania vegetačných čistiarní odpadových vôd (VČOV) a praktických skúseností z ich prevádzky v Rakúsku. Prezentáciu viedol Dr. Günter Langergraber, zástupca vedúceho Ústavu zdravotného inžinierstva, vodného hospodárstva a ochrany vôd. Medzi účastníkmi...
23.8.2017
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Postup pri predkladaní žiadostí upravuje Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja a Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie...
Banská Bystrica
22.8.2017
Sekcia regionálneho rozvoja zorganizovala školenie pre zamestnancov centier podpory regionálneho rozvoja na tému „Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku“, ktorú vydal Úrad vlády SR s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania. V rámci druhej časti školenia Informačno-poradenské centrum informovalo o...