Aktuality

Bratislava
23.3.2017
Informácia obsahuje vyhodnotenie súčasného stavu, upozorňuje na potrebu urýchlenia realizácie úloh z uznesení vlády k akčným plánom pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a navrhuje riešenia vo forme koordinovaných aktivít v jednotlivých tematických okruhoch. Najmenej rozvinuté okresy začali realizovať vládou schválené akčné plány, vo väčšine prípadov však kvôli oneskorenému vyplácaniu regionálneho príspevku narážajú na neexistenciu technickej podpory z...
Slovensko
3.3.2017
Úrad vlády SR - sekcia regionálneho rozvoja a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali workshop venovaný  problematike podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoju sociálneho podnikania, dňa 28. februára 2017. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia samospráv a verejnej správy z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorí prejavovali záujem o sociálne podnikanie. Na seminári vystúpil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych...
Bratislava
24.2.2017
Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce, najmenej rozvinutých okresov, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr. Na seminári vystúpili splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a splnomocnenec vlády SR...
16.2.2017
Dňa 16. februára 2017 prebiehajú stretnutia splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov so zástupcami NRO v Kežmarku a Sabinove. Ide o posledné z dvanástich stretnutí v NRO za posledný mesiac, ktorých cieľom je informovať zástupcov najmenej rozvinutých okresov o zmenách, ktoré nastali po prechode kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja pod Úrad vlády Slovenskej republiky po 1. januári 2017 a o stave spracovania podaných Žiadostí...
Slovensko
12.12.2016
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vystúpil v stredu, 30. novembra 2016, na medzinárodnej konferencii „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“, ktorú organizovalo predsedníctvo SR v Rade Európskej únie a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Hlavnou témou konferencie bola problematika rozvoja sociálnych podnikov a sociálnej ekonomiky...
Brusel
12.12.2016
V stredu, 7. decembra 2016, vystúpil splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov v mene Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v diskusii na tému „Príležitosti pre zaostávajúce regióny v programovom období 2016-2020“. Podujatie sa uskutočnilo v Európskom parlamente pod záštitou pani europoslankyne Moniky Smolkovej.  Hlavnou témou diskusie boli dôvody pretrvávajúceho zaostávania niektorých regiónov a spôsoby riešenia...
Prešov
29.11.2016
V utorok 29.novembra 2016 usporiadal Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov na pozvanie primátorky Mesta Prešov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja informačný seminár k aktuálnej problematike sociálnych podnikov. Téma pritiahla veľkú pozornosť, seminára sa zúčastnilo viac než 70 zástupcov obcí a miest 4 najmenej rozvinutých okresov PSK. Sociálne podniky sú dôležitou súčasťou Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov...
Slovensko
23.11.2016
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívil dňa 5. októbra 2016 OECD za účelom prediskutovania spolupráce s Direktoriátom OECD pre verejnú správu a územný rozvoj. Návšteva sa uskutočnila v nadväznosti na návrh OECD predložený ministrovi financií SR pri príležitosti bilaterálneho rokovania s generálnym tajomníkom OECD. Návrh bol vypracovaný s cieľom ponúknuť SR spoluprácu na znižovaní regionálnych rozdielov na...
Slovensko
18.10.2016
V utorok 18. októbra 2016  zasadala Rada pre rozvoj NRO a rokovala o 13 žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku. Jednu žiadosť vrátila na dopracovanie a 12 žiadostí v celkovej sume žiadaných príspevkov 3 760 000 € odporučila na schválenie Ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Odporučených na schválenie bolo 5 žiadostí z okresu Revúca, 4 žiadosti z okresu Kežmarok, 2 žiadosti z okresu Rožňava a jedna žiadosť z okresu...
Brusel
10.10.2016
V pondelok 1. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Európskeho týždňa regiónov a miest 2016, ktoré sa každoročne koná v Bruseli a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Je tiež uznávanou platformou pre politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ a zvyšovanie povedomia politických...