Aktuality

26.5.2017
Ihľany, obecné zastupiteľstvo  V rámci aktivity 12.1 Akčného plánu Kežmarok sa v obci Ihľany a Krížová Ves realizujú aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske rodiny. So Zuzanou Kumanovou sme sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ihľany, na ktorom bolo poslancom predstavené aktivity v rámci opatrenia. Následne obecné zastupiteľstvo schválilo nielen tieto aktivity, ale aj záujem o odpredaj pozemkov pre stavebníkov na svojpomocnú...
Slovensko
18.5.2017
Dňa 18. mája 2017 sa konalo 37. zasadnutie Výboru OECD pre politiku regionálneho rozvoja. Národným delegátom Slovenskej republiky vo Výbore je splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, A. Marcinčin. Hlavnou témou májoveho zasadnutia je odpoveď politiky regionálneho rozvoja na dôsledky globalizácie takým spôsobom, aby boli jej pozitívne aspekty spravodlivejšie distribuované v rámci jednotlivých regiónov. Téma inkluzívnej globalizácie...
Banská Bystrica
18.5.2017
Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Košice
18.5.2017
Pozývame Vás na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Košiaciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 od 13:00 - 15:00 hod., v miestnosti č. 208 na 1. poschodí Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, Košice. Hlavné témy stretnutia: predstavenie činnosti Informačno - poradenského centra harmonogram výziev na rok 2017 za jednotlivé operačné programy plán prioritných projektov za okresy - určenie možnosti...
Prešov
18.5.2017
Pozývame Vás na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 od 9:00 - 11:00 hod., v účelovom zariadení Ůradu vlády SR, Dom hostí Mánesova 1, 040 01 Košice. Hlavné témy stretnutia: predstavenie činnosti Informačno - poradenského centra harmonogram výziev na rok 2017 za jednotlivé operačné programy plán prioritných projektov za okresy - určenie možnosti financovania jedlotlivých...
Paríž
15.5.2017
V pondelok 15. mája 2017 začala v Paríži 2. medzinárodná konferencia o národných mestských politikách, na ktorej sa zúčastňuje prof. Maroš Finka, člen tímu expertov splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a JUDr. Eva Zelizňáková, PhD., riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.
11.5.2017
Príprava pilotného projektu zapojenia kultúrneho dedičstva - spolupráca Pamiatkový úrad SR Oblasť pamiatkovej obnovy ponúka viaceré možnosti využitia pracovnej sily dlhodobo nezamestnaných. Po pozitívnych skúsenostiach s projektom Obnovy hradov prostredníctvom nezamestnaných, ktorá však do veľkej miery vyžaduje aj profesionálne a vysokošpecializované pracovné zručnosti a veľmi opatrný prístup, hľadáme spôsoby, ako uplatniť stále veľký potenciál aj...
Bardejov
5.5.2017
Konferencia zameraná na možnosti využitia značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európy sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch. Konferencia je vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. Slovensko má skutočný záujem stanoviť druh štruktúry riadenia viacerých...
5.5.2017
Téma bývania v spolupráci s ÚSVRK  Útvar Splnomocnenca NRO úzko spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Z akčných plánov vyplýva, že ÚSVRK je garantom viacerých opatrení týkajúcich sa sociálneho bývania a pilotovania rôznych druhov svojpomocnej výstavby, práve v okresoch NRO. Na stretnutí s expertmi a prizvanými odborníkmi z oblasti bývania sme spravili stručný odpočet doterajších aktivít a načrtli spoločný plán na najbližšie...
Bratislava
19.4.2017
Názov: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.Termín: 27.4.2017Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, BratislavaJazyk: Slovenčina Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, registrujte sa prosím do 24.4.2017 na...