Zmeny v podmienkach 32. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia

Oznam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch:

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicku-upravu-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/