Za regionálny príspevok budú v Trebišove pružne reagovať na potreby trhu práce

Moderný subjekt s úzkou väzbou na prax – k transformácii Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove na regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude promptne reagovať na aktuálnu potrebu trhu práce v oblastiach vodárenstva, strojárstva a automotiv, najmä rozšírením vzdelania a zručností absolventov školy, ale aj formou akreditovaných vzdelávacích programov či celoživotného vzdelávania – výrazne prispeje regionálny príspevok štátu vo výške 140 458 eur. Zmluvu v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov podpísal Úrad vlády SR so strednou školou vo februári tohto roka, príspevok bude vyplatený po predložení verejného obstarávania zo strany strednej školy a jeho kontroly úradom vlády.

SSOŠ DSA v Trebišove v súčasnosti poskytuje odborné vzdelávanie orientované predovšetkým na študijné odbory Technik vodár vodohospodár a Biotechnológia a farmakológia. Výstupom vzdelávania v štvorročných študijných odboroch je maturitná skúška a v prvom prípade aj výučný list. Spoločnosť Deutsch-SlowakischeAkademien, a.s.,ktorá je zriaďovateľom školy, má záujem rozšíriť ponuku odborov o ďalšie dva, a to v oblasti automotive, a pripravovať tak odborníkov pre závody a subdodávateľské firmy v automobilovom priemysle, ktoré v súčasnosti pociťujú nedostatok kvalifikovaných pracovných síl.

Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., zriaďovateľ školy, preinvestovala na škole z vlastných zdrojov už niekoľko stotisíc eur pri výstavbe výučbovej haly a učebného polygónu pre potreby študijného odboru Technik Vodár vodohospodár, pričom štúdium na škole zostáva vo všetkých odboroch bezplatné.


Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja

www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj