Aktuality

Dunajská Lužná
25.6.2016
Pod záštitou predsedu NR SR Bélu Bugára sa v sobotu 25. júna uskutočnil 13. ročník Európskeho Rómskeho Kováčskeho Sympózia v Dunajskej Lužnej. Tohto podujatia sa aktívne zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Tak ako po minulé roky sympózium spestrili kováči názornými ukážkami z ich práce priamo pri rozpálených vyhniach na originálnych nákovách. Tradície kováčstva v obci nie sú len pozoruhodným umeleckým...
24.6.2016
Rimavská Sobota bola zaradená k dvanástim okresom, na ktoré sa vzťahuje zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov. Vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote schválila Akčný plán aj pre tento okres. Základným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti vytváraním predpokladov na rozvoj miestnej ekonomiky a tvorba udržateľných pracovných miest s využívaním vlastného potenciálu regiónu.
23.6.2016
Výjazd expertnej skupiny do Veľkého Krtíša pozostával z pracovného stretnutia so zástupcami okresnej rozvojovej rady zapojených do príprav Akčného plánu. V okrese sa zozbierali najmä projekty týkajúce sa rozvoju vinárstva aj v nadväznosti na cestovný ruch, strojárstva, previazania školstva na podniky, kultúry a aktivít zvyšujúcich aktivitu okresu. Absentovali projekty cielené na problematiku marginalizovaných rómskych komunít, taktiež zatiaľ slabý záujem...
23.6.2016
Štvrtková 13. schôdza vlády Slovenskej republiky sa uskutočnila v neologickej synagóge v Lučenci, kde bol schválený Akčný plán rozvoja okresu Lučenec. Cieľom Akčného plánu je zmobilizovať všetky zdroje na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj zdroje z eurofondov. V okrese, v ktorom je dnes 7000 nezamestnaných, plánuje vláda prostredníctvom Akčného plánu vytvoriť v nasledujúcich štyroch rokoch takmer 1500 nových pracovných miest. 
17.6.2016
Dňa 17. júna 2016 rokovali členovia expertného tímu vo Svidníku so zástupcami okresnej rozvojovej rady a miestnymi podnikateľmi. Témou diskusie bola okrem upresňovania podnikateľských zámerov a opatrení akčného plánu aj možnosť založenia obecných subjektov sociálnej ekonomiky, ktoré môžu byť významnou súčasťou akčného plánu. Po rokovaniach expertný tím navštívil strojársku spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s., kde s riaditeľom firmy hovorili...
V priebehu prvého dňa pracovného výjazdu členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy SR rokovali vo Vranove nad Topľou s predstaviteľmi mesta, okresného úradu, úradu práce, stredných škôl a ďalších partnerov. Na rokovaní zástupcovia okresu oboznámili expertný tím so situáciou v okrese a s dosiahnutým progresom pri príprave akčného plánu. Nasledovalo stretnutie so zástupcami miestnych podnikov pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby...
Výjazd expertnej skupiny pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie akčného plánu pre okresy: Poltár, Revúca, Rožňava a Trebišov. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia samospráv, podnikateľského sektora, oblasti školstva a vzdelávania regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod. Výsledkom pracovnej cesty bola identifikácia potenciálnych partnerov, dohodnutie rámcového časového...
31.5.2016
Dňa 1. júna 2016 sa v Trebišove konalo stretnutie okresnej rozvojovej rady s členmi expertnej skupiny. Hlavnou témou stretnutia boli osobitné projekty a odporúčania pri úprave štruktúry Akčného plánu. Okresná rozvojová rada súhlasila so zapracovaním zmien a dohodla sa s členmi expertnej skupiny na termíne zaslania rámcového návrhu Akčného plánu. Po rokovaní na okresnom úrade navštívila skupina expertov obec Čerhov, kde na obecnom úrade prebiehalo rokovanie...
26.5.2016
Akčná rada okresu Revúca na svojom zasadnutí 26. mája 2016 informovala členov expertnej skupiny o pokroku pri príprave akčného plánu. Predmetom diskusie boli prioritné oblasti akčného plánu, výsledky stretnutí odborných pracovných skupín a navrhované projektové zámery na podporu zamestnanosti. Po zasadnutí rady členovia expertnej skupiny navštívili mesto Tornaľa, obce Muránska Dlhá Lúka a Ľubeník a dve stredné odborné školy v Revúcej, kde rokovali...
25.5.2016
V dňoch 25. – 26. mája 2016 Splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Kežmarok. S členmi Kežmarskej rozvojovej rady rokoval o stave implementácie akčného plánu a zaujímal sa o aktivity súvisiace s prípravou projektového centra. Následne sa stretol s  Mgr. Annou Jurgovianovou - zriaďovateľkou Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá mu predstavila činnosť školy, profily vzdelávania a hovorili aj o možnosti spolupráce. V popoludňajších...