Aktuality

22.8.2016
Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v Sabinove schválila Akčný plán rozvoja okresu Sabinov. Sabinov patrí medzi dvanásť okresov, ktoré boli v zákone o podpore najmenej rozvinutých regiónov definované ako okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Na Slovensku je okresom so siedmou najvyššou nezamestnanosťou. Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 115 pracovných miest do roku 2020.
V piatok 12. augusta sa uskutočnilo pracovné zasadnutie s členmi Akčnej rady v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Po jeho skončení mali členovia expertného tímu stretnutie s mladými farmármi v Hrušove.
Banská Bystrica
1.8.2016
Pracovné stretnutie členov expertného tímu so zástupcami rozvojovej rady okresu Rimavská Sobota sa uskutočnilo v pondelok v Banskej Bystrici. Hlavnou témou rokovania bolo spresňovanie informácií o čerpaní a príprave zmlúv k regionálnym príspevkom a plánovanie pracovnej porady na september 2016.
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
14.7.2016
Členovia expertnej skupiny rokovali so zástupcami okresnej rozvojovej rady okresu Svidník a Sabinov zapojených do príprav Akčného plánu. Navštívené boli aj obce, ktoré v Akčnom pláne požadovali riešenie vzdelávacích kapacít ako napr.: Radnovce, Terňa, Huncovce, Výborná, Rakúsy, Jurské, Krížová Ves a Stráne pod Tatrami.
7.7.2016
Pracovný výjazd expertnej skupiny pozostával zo stretnutia so zástupcami Akčného plánu okresu Kežmarok v Spišskom Hrhove. Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa Akčného plánu v okrese Kežmarok, ako aj o koncepčnom nastavení pre ostatné okresy, možnostiach doškolenia, najmä starostov (manažérov), ktorí by o takéto projekty mali záujem aj vo svojich okresoch. Popoludní bola uskutočnená...
Banská Bystrica
1.7.2016
V Banskej Bystrici sa v piatok uskutočnilo stretnutie regionálnych rozvojových agentúr (RRA) z celého Slovenska so splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Rokovanie sa venovalo  cieľom a výsledkom regionálneho rozvoja vo svetle prvých skúseností s implementáciou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, čo je jednou z priorít slovenskej vlády a koncepčným východiskám štátnej politiky regionálneho rozvoja v kontexte politiky EÚ....
30.6.2016
Pracovný výjazd pozostával z informatívneho stretnutia s dekankou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra o spolupráci pri príprave odbornej štúdie zameranej na výstavbu extenzívnych systémov čistenia komunálnych odpadových vôd v najmenej rozvinutých okresoch a príprave projektantov takýchto systémov v budúcnosti. Hlavné stretnutie sa uskutočnilo na Katedre krajinného inžinierstva FKZI SPU Nitra s odborníkmi katedry, VUT Brno, starostami...
Košice
27.6.2016
Na pracovných stretnutiach v Košiciach sa rokovalo so zástupcami odboru regionálneho rozvoja VÚC Košice, zástupcami TUKE – Stavebnej fakulty, Ekonomickej fakulty a inými potenciálnymi partnermi pri prípravách Akčného plánu. S univerzitami bola dohodnutá budúca spolupráca najmä na projektoch s cieľom popularizovať problematiku regionálneho rozvoja a usporadúvania spoločných tematicky zameraných konferencií. Diskutovalo sa aj o indikatívnom projektovom zámere...
Bratislava
25.6.2016
V sobotu 25. júna sa v Bratislave uskutočnilo 1. stretnutie absolventov a priateľov Akadémie sociálnej demokracie na tému: „Ako pomôcť menej rozvinutým regiónom?“ K uvedenej problematike sa vyjadril splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Ďalším z rečníkov bol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý sa venoval aj subjektom sociálnej ekonomiky.