Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu v zenení dodatku č. 2 s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.

Odkazy na zverejnené výzvy budeme dopĺňať priebežne na základe informácií z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov.

Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz
Lučenec        04.09.2019          20.09.2019 OU-LC-OO-2019/010801
Poltár 23.08.2019 16.09.2019 3/OÚ Poltár/2019
Revúca 10.07.2019 16.08.2019 3/OÚRA/2019
Rimavská Sobota 21.08.2019 12.09.2019 03/OÚRS/2019
Veľký Krtíš 19.08.2019 18.09.2019 3(OÚ-VK-OO-2019/006112)
Gelnica 26.08.2019 16.09.2019 02/OÚGL/2019
Košice - okolie 23.08.2019 16.09.2019 02/OÚ-KS/2020
Michalovce 16.08.2019 15.09.2019 1/OÚMI/2019
Rožňava 22.07.2019 09.08.2019 03/OÚ RV/2019
Sobrance 12.08.2019 13.09.2019 2/OÚSO/2019
Trebišov 13.08.2019 16.09.2019 2/OÚTV/2019
Bardejov 12.07.2019 12.08.2019 03/OÚBJ/19
Kežmarok 17.07.2019 17.08.2019 3/OÚ-KK/2019
Levoča 05.08.2019 05.09.2019 01/OÚ LE/2019
Medzilaborce 29.07.2019 13.09.2019 03/OÚ ML/2019
Sabinov 05.08.2019 02.09.2019 03/OÚ SB/2019
Snina 19.08.2019 19.09.2019 1/OÚ-SV/2019
Stropkov 25.07.2019 25.08.2019 01/OÚ SP/2019
Svidník 01.08.2019 30.08.2019 03/OÚ SK/2019
Vranov nad Topľou 20.08.2019 18.09.2019 01/OÚ SP/2019