Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2019

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu vydanou Úradom vlády SR dňa 7.8.2018 s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2019.

Odkazy na zverejnené výzvy budeme dopĺňať priebežne na základe informácií z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov.

Okresný úrad Termín na podanie žiadosti Výzva
Trebišov 23.08.2018
24.09.2018
1/OÚTV/2018
Medzilaborce 27.08.2018
21.09.2018
01/OÚ ML/2018
Gelnica 24.08.2018
17.09.2018
01/OÚ GL/2018
Rožňava 24.08.2018
14.09.2018
01/OÚ RV/2018
Sabinov 24.08.2018
21.09.2018
01/OÚ SB/2018
Lučenec 22.08.2018
21.09.2018
OÚ-LC-00-2018/008761
Vranov nad Topľou 20.08.2018
17.09.2018
01/OÚVT/2018
Revúca 20.08.2018
17.09.2018
1/OÚRA/2018
Rimavská Sobota 16.08.2018
17.09.2018
01/OÚ Rimavská Sobota/2018
Sobrance 17.08.2018
17.09.2018
1/OÚ SO/2018
Kežmarok 17.08.2018
30.09.2018
1/OÚ-KK/2018
Svidník 17.08.2018
17.09.2018
01/OÚ SK/2018
Bardejov 15.08.2018
13.09.2018

01/OÚ BJ/2018

Poltár 13.08.2018
14.09.2018
1/OÚ Poltár/2018
Veľký Krtíš 14.08.2018
15.09.2018

1/OÚ-VK-OO-2018/006128

Košice - okolie 05.10.2018
02.11.2018

01/OÚ-KS/2018