Vláda SR schválila návrh ročných priorít viacerých najmenej rozvinutých okresov

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši členom vlády predstavil návrh ročných priorít na rok 2019 okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Predložený dokument obsahuje prehľad aktivít a projektov na tento rok, ktoré pomôžu dosahovať ciele akčných plánov jednotlivých okresov. Kabinet materiál, ktorý vznikal v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch, prerokoval a schválil.

„Suma projektov jednotlivých okresov, ktoré budú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku, je takmer 3,8 milióna eur. Projektami chcú okresy podporiť lokálnu ekonomiku, znížiť regionálne rozdiely a znižovať nezamestnanosť,“ povedal vicepremiér Richard Raši s tým, že ich realizáciou vzniknú v okresoch desiatky nových pracovných miest v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Zvýšenie počtu pracovných miest však nie je jednorazové, postupne bude narastať. Cieľom všetkých predložených aktivít je urýchliť rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

V okrese Lučenec sa z regionálneho príspevku vybudujú 2 cyklotrasy, rozšíri sa výroba v 2 obecných podnikoch a 7 projektov zlepší občiansku vybavenosť, čím sa vytvorí 19 pracovných miest. V okrese Košice – okolie sa zvýši kapacita v materských školách. V poľnohospodárskej výrobe a v 4 podnikateľských subjektoch vznikne 8 pracovných miest. Zriadením obecného podniku, novej prevádzky výrobnej spoločnosti a skvalitnením poľnohospodárskej výroby vznikne v okrese Poltár 22 pracovných miest.

Projekty v okrese Rimavská Sobota sú zamerané na modernizáciu vyučovania na stredných školách, ako aj na rozšírenie poľnohospodárskej výroby, podporu činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu, prípravu cyklotrasy či na rekonštrukciu budovy v areáli historickej ozubnicovej železnice v Tisovci. Vytvorí sa 14 pracovných miest. V okrese Sabinov sa projekty zameriavajú napríklad na prípravu dokumentácie na výstavbu cyklotrás či rozšírenie dažďovej kanalizácie a modernizáciu zdravotníckych služieb. Okres Veľký Krtíš chce cez regionálny príspevok skvalitniť vyučovací proces na 3 stredných školách, zrekonštruovať 3 základné a materské školy, skvalitniť činnosť komunitného centra, ako aj postaviť most cez rieku Ipeľ. Spolu vznikne v okrese 12 pracovných miest. V okrese Vranov nad Topľou postavia mestskú knižnicu a rozšíria výrobu v spoločnosti, ktorá spracúva poľnohospodárske produkty. Vytvorených bude 11 pracovných miest. Sekundárne však môžu vzniknúť ďalšie desiatky pracovných miest.