Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Vranov nad Topľou

79 426
Počet obyvateľov
15.56%
Miera nezamest.
6.10.2022
Schválený akčný plán
120
Pracovné miesta
4 571 200 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Vranov nad Topľou zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Vranov nad Topľou pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 6. októbra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť a prístup na trh práce – vytváranie pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu ako nástroj pre tvorbu udržateľných pracovných miest v okrese


Štatút riadiaceho výboru okresu Vranov nad Topľou - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou - platný od 6.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 9.3.2023-14.4.2023


2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 7.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 30.6.2023 a Hodnotiaca správa za rok 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 18.8.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 14.10.2022 do 31.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 16.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 12.10.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 25.11.2022


ARCHÍV

Aktuality z okresu Vranov nad Topľou

Trebišov
Sobrance
Vranov nad Topľou
Svidník
Sabinov
Kežmarok
20.9.2017
Rok po schválení akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin inicioval sériu stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať a urýchliť plnenie akčných plánov v tomto a nasledujúcom roku. Podľa splnomocnenca vlády „okresy vysoko hodnotia možnosti, ktoré im poskytuje zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, zároveň však veľmi konštruktívne žiadajú o prijatie ďalších krokov potrebných na zvrátenie...
Vranov nad Topľou
Svidník
30.8.2016
V dňoch 30. – 31. augusta sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v okresoch Vranov nad Topľou a vo Svidníku. Zasadnutia vlády boli venované Akčným plánom rozvoja okresov na roky 2016 až 2020. Hlavným cieľom schválených Akčných plánov je vytvorenie nových pracovných miest do roku 2020 a to v počte 2 545 vo Vranove nad Topľou a 1 418 v okrese Svidník.
Vranov nad Topľou
Sabinov
15.6.2016
V priebehu prvého dňa pracovného výjazdu členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy SR rokovali vo Vranove nad Topľou s predstaviteľmi mesta, okresného úradu, úradu práce, stredných škôl a ďalších partnerov. Na rokovaní zástupcovia okresu oboznámili expertný tím so situáciou v okrese a s dosiahnutým progresom pri príprave akčného plánu. Nasledovalo stretnutie so zástupcami miestnych podnikov pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby...
Vranov nad Topľou
Sobrance
12.5.2016
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin vycestoval 12. mája 2016 do Vranova nad Topľou, aby zahájil proces prípravy akčného plánu. Na stretnutí s predstaviteľmi miestnych samospráv, škôl a podnikateľského sektora informoval o činnostiach a krokoch potrebných k úspešnému vypracovaniu a schváleniu akčného plánu. Oboznámil sa tiež s aktivitami miestnych podnikateľov, napr. ovocinárskej firmy Agromix výrobno-obchodná...