Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Bardejov

76 012
Počet obyvateľov
12.01%
Miera nezamest.
27.4.2023
Schválený akčný plán
105
Pracovné miesta
4 381 128 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Bardejov bol s platnosťou od 20. októbra 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Bardejov pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania udržateľných pracovných miest

Aktivita B: Komplexná ponuka v cestovnom ruchu

Aktivita C: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku


Štatút riadiaceho výboru okresu Bardejov - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie nominácií členov do RV za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 15.12.2022 do 29.12.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Bardejov - platný od 27.04.2023


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku  - 16.5.2023-16.6.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 3.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 19.6.2023 - Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja NRO Bardejov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 12.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 21.3.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 31.5.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 7.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 2.8.2022

2021

Zápisnica z rokovania výboru 05/2021
Register žiadostí 05/2021

ARCHÍV

Aktuality z okresu Bardejov

Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
Košice-okolie
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Bardejov
4.7.2018
Vytvorenie presne 1370  nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie –  aj toto  sú  hlavné ciele Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov, ktorý dnes vláda Slovenskej republiky schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Bardejove.  Dôraz je v ňom kladený aj na podporu konkurencieschopných...