Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Snina

36 610
Počet obyvateľov
8.1%
Miera nezamest.
16.1.2019
Schválený akčný plán
582
Pracovné miesta
76 103 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Snina bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Snina bol schválený vládou SR dňa 16. januára 2019 uznesením vlády č. 22/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

  1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina
  2. Rozvoj regionálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
  3. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
  4. Zlepšenie kvality života obyvateľov
  5. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Prešovského samosprávneho kraja
  6. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy

Štatút riadiaceho výboru okresu Snina - platný od 15.2.2022


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2019
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

2020
Zápisnica z hlasovania výboru - zrušená výzva č. 1

2021
Zápisnica z hlasovania výboru

Register doručených žiadostí k výzve č. 6/OU-SV/2022

Zápisnica č. 2  z hlasovania výboru

Aktuality z okresu Snina

Levoča
Snina
25.4.2018
V súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dnes 25. apríla 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stali v poradí sedemnástym a osemnástym najmenej rozvinutým okresom aj okresy Levoča a Snina. V týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť...