Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Medzilaborce

12 119
Počet obyvateľov
13.41%
Miera nezamest.
3.7.2018
Schválený akčný plán
377
Pracovné miesta
38 554 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Medzilaborce bol s platnosťou od 20. októbra 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce bol schválený vládou SR dňa 03. júla 2018 uznesením vlády č. 305/2018. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Centrum podpory regionálneho rozvoja

B. Ekonomika

C. Vzdelávanie

D. Služby


Štatút riadiaceho výboru okresu Medzilaborce - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok - platná od 1.7.2022 do 22.7.2022

Výzva na predkladanie nominácií členov do RV za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 7.2.2023 do 17.02.2023


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2018
Zápisnica z hlasovania výboruRegister doručených žiadostí 


2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 


2020

1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Register doručených žiadostí 


2021

1. Zápisnica z hlasovania výboru 25.2.2021
2. Zápisnica z hlasovania výboru 15.4.2021

3. Zápisnica z hlasovanie výboru 20.5.2021
4. Zápisnica z hlasovanie výboru 14.7.2021
Register doručených žiadsotí 4.8.2021
Register doručených žiadostí 6.8.2021
Register doručených žiadostí 20.10.2021


2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 20.9.2022

Register doručených žiadostí

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 24.4.2023

ARCHÍV

Aktuality z okresu Medzilaborce

Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
Košice-okolie
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Medzilaborce
4.7.2018
Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov. Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu...