Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Levoča

33 668
Počet obyvateľov
9.1%
Miera nezamest.
17.1.2019
Schválený akčný plán
515
Pracovné miesta
34 203 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Levoča bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Levoča bol schválený vládou SR dňa 17. januára 2019 uznesením vlády č. 24/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Vytvorenie Centra pre podporu rozvoja okresu Levoča

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

C. Rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšovanie podmienok pre život


Štatút riadiaceho výboru okresu Levoča - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 27.2.2023-11.4.2023

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru  zo dňa 24.2.2023

Zápisnica z rokovania riadiaceho výboru  zo dňa 25.5.2023Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 11.7.2022 do 5.8.2022
Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 8.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 13.9.2022

2021

1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2020
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Register doručených žiadostí 

2019
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

Aktuality z okresu Levoča

Levoča
Snina
25.4.2018
V súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dnes 25. apríla 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stali v poradí sedemnástym a osemnástym najmenej rozvinutým okresom aj okresy Levoča a Snina. V týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť...