Stretnutia splnomocnenca v okresoch: bilancia a nové výzvy

Rok po schválení akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin inicioval sériu stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať a urýchliť plnenie akčných plánov v tomto a nasledujúcom roku. Podľa splnomocnenca vlády „okresy vysoko hodnotia možnosti, ktoré im poskytuje zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, zároveň však veľmi konštruktívne žiadajú o prijatie ďalších krokov potrebných na zvrátenie nepriaznivého vývoja a využitie svojho hospodárskeho potenciálu. Ide najmä o zvýšenie kompetencií rozvojových rád, urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zabezpečenie výziev a zvýhodnení z EŠIF“.

V dňoch 19. – 21. septembra prebehli v okresoch Trebišov, Sobrance, Vranov nad Topľou, Svidník, Sabinov a Kežmarok  stretnutia s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími účastníkmi. Pozvanie na stretnutia v Trebišove a Sobranciach prijal aj zástupca oddelenia regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Výstupom zo stretnutí bude splnomocnencom vypracovaná správa o realizácii AP, ktorá po prerokovaní rozvojovými radami bude zverejnená na webovej stránke NRO.

Na stretnutiach bolo zhodnotené plnenie úloh vyplývajúcich z akčných plánov v roku 2017 s dôrazom na zintenzívnenie čerpania regionálneho príspevku a EŠIF. Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja Dominika Benická zhodnotila súčasný stav čerpania regionálneho príspevku a navrhla aktivity, ktoré by mali byť zrealizované do konca roka 2017. Informovala o aktuálnych výzvach Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sú určené len pre najmenej rozvinuté okresy, v celkovej sume 125 miliónov eur.

Splnomocnenec vlády počas stretnutí zdôraznil, že prioritou pre schvaľovanie projektov v rámci akčných plánov je tvorba pracovných miest. Vyzval súčasných aj potenciálnych prekladateľov projektov, aby sa sústredili na tie, ktoré generujú nové pracovné miesta v okrese.

V súvislosti so zlepšením podpory najmenej rozvinutým okresom splnomocnenec informoval o zámere predložiť vláde SR novelu zákona o podpore NRO, ktorou by sa malo zrýchliť a zjednodušiť vyplácanie regionálnych príspevkov. Ďalšími z návrhov sú aj sprístupnenie podpory fyzickým osobám - podnikateľom a transformácia rozvojových rád tak, aby boli priamo v okresoch. V najbližších týždňoch by mala byť novela zákona predložená vláde SR a je predpoklad, že zjednodušený systém vyplácania RP začne fungovať ešte tento rok.


Správy o realizácii Akčných plánov rozvoja NRO:

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Kežmarok k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Lučenec 26.9.2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Poltár k 26. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rimavská Sobota 27.9.2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rožňava K 5. októbru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sabinov k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sobrance k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Svidník k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Trebišov k 11. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Veľký Krtíš k 2. októbru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou k 5. septembru 2017


Bližšie informácie o zo stretnutí v jednotlivých okresoch nájdete v článku Priority a výzvy v najmenej rozvinutých okresoch východného Slovenska v správach o stave realizácie akčných plánov.


Autor titulnej fotografie: Peter Mayer

Fotogaléria