Zasadnutie okresnej rozvojovej rady s členmi expertnej skupiny v okresoch Vranov nad Topľou a Sabinov

V priebehu prvého dňa pracovného výjazdu členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy SR rokovali vo Vranove nad Topľou s predstaviteľmi mesta, okresného úradu, úradu práce, stredných škôl a ďalších partnerov. Na rokovaní zástupcovia okresu oboznámili expertný tím so situáciou v okrese a s dosiahnutým progresom pri príprave akčného plánu. Nasledovalo stretnutie so zástupcami miestnych podnikov pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby a poľnohospodárstva, na ktorom boli prediskutované jednotlivé projektové zámery a možnosti spolupráce súkromného sektora so strednými školami pri zriaďovaní tréningových centier a centier odborného vzdelávania. 

Nasledujúci deň expertný tím navštívil mesto Sabinov, kde sa stretol s členmi okresnej rozvojovej rady. Predmetom viacerých rokovaní boli konzultácie k prvotnému návrhu akčného plánu a niekoľkým projektovým zámerom, vďaka ktorým sa dosiahol značný pokrok pri formovaní jednotlivých opatrení akčného plánu.