Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stropkov

20 623
Počet obyvateľov
8.87%
Miera nezamest.
25.6.2019
Schválený akčný plán
261
Pracovné miesta
73 855 800 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Stropkov bol s platnosťou od 19. októbra 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Stropkov bol schválený vládou SR dňa 25. júna 2019 uznesením vlády č. 312/2019. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti:

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu: Budovanie riadiacich a podporných rozvojových kapacít

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

C. Rozvoj ľudských zdrojov

D. Zlepšovanie podmienok pre život

E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni Prešovského samosprávneho kraja

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni štátnej správy


Štatút riadiaceho výboru okresu Stropkov - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok 05/OUSP/2023 - platná od 6.3. do 6.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 28.2.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.5.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 21.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 14.9.2022

Aktuality z okresu Stropkov

Michalovce
Stropkov
26.6.2019
V okrese Michalovce by malo vzniknúť 824 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti v Michalovskom okrese by mala postupne klesnúť na úroveň priemernej nezamestnanosti v Košickom kraji a v roku 2022 na úroveň priemeru celého Slovenska. S takýmto cieľom počíta akčný plán okresu, ktorý schválila vláda na júnovom výjazdovom rokovaní v Michalovciach. „Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Michalovce, ktorá je blízko desiatim percentám, sa má znížiť...