Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Košice-okolie

128 346
Počet obyvateľov
11.06%
Miera nezamest.
27.4.2023
Schválený akčný plán
127
Pracovné miesta
5 275 760 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Košice-okolie bol s platnosťou od 22. januára 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Košice-okolie pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Rozvoj cestovného ruchu

Aktivita C: Zvyšovanie kvality života v obciach, miestny rozvoj a podpora vzdelávania

Aktivita D: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku


Štatút riadiaceho výboru okresu Košice-okolie - platný od 15.2.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 02/OU-KS/2022 

Výzva na predkladanie nominácií členov do Riadiaceho výboru za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 11.1.2023 do 26.1.2023

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie - platný od 27.04.2023 


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku   20.9.2023 - 11.10.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku   12.5.2023 - 12.6.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 23.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 12.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 9.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 24.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 27.10.2023 

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 13.9.2022

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

Aktuality z okresu Košice-okolie

Košice-okolie
obec Nový Salaš, obec Ždaňa
26.8.2019
Dňa 27.8.2019 sa konalo na slávnostné otvorenie materských škôl v obciach Nový Salaš a Ždaňa v okrese Košice-okolie. S pomocou regionálneho príspevku takmer vo výške 25 000 eur, obec Nový Salaš zrekonštruovala priestory budovy v centre obce na materskú školu. Z dôvodu úplnej absencie materskej školy v obci a nedostatku voľných kapacít v okolitých obciach sa obec rozhodla situáciu  riešiť. Materská škola poskytuje kvalitné prostredie pre rozvoj...
Lučenec
Košice-okolie
Poltár
Rimavská Sobota
Sabinov
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
27.3.2019
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši členom vlády predstavil návrh ročných priorít na rok 2019 okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Predložený dokument obsahuje prehľad aktivít a projektov na tento rok, ktoré pomôžu dosahovať ciele akčných plánov jednotlivých okresov. Kabinet materiál, ktorý vznikal v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch, prerokoval...
Košice-okolie
9.10.2018
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Ploské v okrese Košice-okolie schválila Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie a zároveň schválila pre 61 obcí a miest, ako aj 11 subjektov (cirkví, združení)  tohto okresu  ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov, kultúrnych domov či športovísk.   Hlavným cieľom Akčného...
Veľký Krtíš
Bardejov
Poltár
Svidník
Rimavská Sobota
Sobrance
Kežmarok
Revúca
Vranov nad Topľou
Lučenec
Sabinov
Rožňava
Medzilaborce
Gelnica
Trebišov
Košice-okolie
16.8.2018
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v...
Košice-okolie
9.2.2018
V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dňa 22.januára 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stal v poradí šestnástym najmenej rozvinutým okresom aj okres Košice-okolie. Aj v tomto okrese miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych...