Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Gelnica

31 698
Počet obyvateľov
11.19%
Miera nezamest.
20.4.2023
Schválený akčný plán
60
Pracovné miesta
2 407 691 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Gelnica bol s platnosťou od 30. júna 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Gelnica pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 20. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť a prístup na trh práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu

Aktivita C: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku


Štatút riadiaceho výboru okresu Gelnica - platný od 15.02.2022

Výzva na predkladanie nominácií členov do RV za sociálno-ekonomických partnerov - platná od 04.01.2023 do 19.01.2023

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica - platný od 20.04.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od  09.05.2023 do 05.06.2023


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 17.8.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 16.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 5.5.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 14.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 27.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 8.9.2022

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Fotogaléria

Aktuality z okresu Gelnica

Gelnica
5.4.2018
Hlavným bodom rokovania vlády SR v Prakovciach bolo posúdenie a schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený dňa 20. júna 2017. Akčný plán bol vypracovaný v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu Gelnica, najmä zástupcami miest a obcí okresu Gelnica, zástupcami štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vrátane...
Gelnica
Prakovce
7.11.2017
Dňa 3. novembra 2017 sa na Obecnom úrade v Prakovciach uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave akčného plánu pre okres Gelnica (AP) za účasti expertov z tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO, členov akčnej rady okresu, zástupcov VÚC a predstaviteľov podnikateľského sektora. Kľúčovou témou stretnutia bolo zhodnotenie príprav AP a jeho prvej pracovnej verzie. V závere stretnutia boli určené hlavné priority pre rok 2018 a stanovili sa ďalšie kroky potrebné pre...
Gelnica
15.9.2017
Okres Gelnica sa výškou evidovanej nezamestnanosti z júna 2017 automaticky stal najmenej rozvinutým okresom, ktorý má 9 mesiacov na to, aby pripravil akčný plán so všetkými jeho opatreniami. 7. septembra 2017 sa na stretnutí pre oblasť zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít s expertkami Katarínou Smatanovou a Zuzanou Kumanovou v Gelnici riešili predovšetkým najpálčivejšie problémy obcí okresu: problém bývania, nejasnej zodpovednosti za riešenie...
Gelnica
19.7.2017
Máme za sebou prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Spolu s expertmi na túto oblasť sme navštívili aj obec Kechnec. Spolupráca na tvorbe akčného plánu sa teda začína dnešným dňom. Tešíme sa na podobné stretnutie v mestách Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ďakujeme VÚC Košice za pomoc pri organizácií a všetkým ktorí sa zúčastnili!