Experti ocenili prípravy akčného plánu rozvoja okresu Gelnica

Dňa 3. novembra 2017 sa na Obecnom úrade v Prakovciach uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave akčného plánu pre okres Gelnica (AP) za účasti expertov z tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO, členov akčnej rady okresu, zástupcov VÚC a predstaviteľov podnikateľského sektora. Kľúčovou témou stretnutia bolo zhodnotenie príprav AP a jeho prvej pracovnej verzie. V závere stretnutia boli určené hlavné priority pre rok 2018 a stanovili sa ďalšie kroky potrebné pre finalizáciu príprav AP.

Členovia expertnej skupiny ocenili koordináciu práce na príprave akčného plánu a pozitívne zhodnotili prvú pracovnú verziu plánu, ktorú na stretnutí prezentovala Jana Tóthová, manažérka MAS Hnilec.

Podľa experta Maroša Finku prvá pracovná verzia AP predstavuje vynikajúci podklad pre ďalšie fázy príprav akčného plánu. Dokument má podľa neho poskytnúť reálny pohľad na konkrétne priority, na ktorých sa bude stavať rozvoj okresu Gelnica; má priniesť jasnejšiu identifikáciu kľúčových opatrení a väčšiu konzistentnosť.

Expertka Zuzana Kumanová upozornila na potrebu zahrnúť do AP okresnú stratégiu pre rómsku problematiku; ak sa nebude venovať pozornosť rómskej problematike a vzťahom s marginalizovanými rómskymi komunitami, tento problém bude podľa nej v okrese narastať.

Expertka na cestovný ruch Iveta Niňajová v rámci opatrení pre oblasť CR za kľúčový cieľ označila, aby sa okres Gelnica stal výletnou destináciou pre ľudí z okolia. Najväčší potenciál v tomto smere podľa nej predstavuje vodná nádrž Ružín a Kojšovská hoľa.

Expert Štefan Chudoba zdôraznil potrebu sústrediť sa na hlavné výzvy pre rok 2018.

Fotogaléria